Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

У опитуванні за формою SQ_11 щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам взяли участь здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». Анкетування проводилося з 07 по 11 листопада 2022 р. в онлайн формі з використанням сервісу MicrosoftForms. У даній анкеті респондентам пропонувалось оцінити судження щодо рівня та ефективності організації освітнього середовища Університету за 5-ти бальною шкалою, де 1 – «повністю не згоден», 5 – «повністю згоден».

Середні значення виставлених учасниками анкетного опитування оцінок наступні:

4,8 – в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм, в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки, інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти;

4,7 – освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, на території Університету забезпечуються громадська безпека і порядок, в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо), в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти, інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні, здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ, в Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою, в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій;

4,6 – адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті, інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна, в Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, в Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами;

4,5 – питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ;

4,3 – в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва встановлено, що рівень та ефективність організації освітнього середовища Університету за різними критеріями респондентами були оцінені від 4,3 до 4,8 балів; здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня підтверджують практично повну відповідність освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва визначено необхідність зав. кафедри підготувати пропозиції щодо удосконалення інфраструктури для людей з особливими потребами та передати їх на розгляд в планово-економічний відділ.

 

61 разів прочитано