Запрошуємо взяти участь у підготовці колективної монографії «Сучасна проблематика управління витратами промислового підприємства»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) запрошує взяти участь у підготовці колективної монографії «Сучасна проблематика управління витратами промислового підприємства».

Метою монографії є розвиток теоретичних положень та напрацювання актуальних практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективного функціонування системи управління витратами промислового підприємства.

РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ:

 1. Аналіз сучасних підходів до управління витратами промислового підприємства.
 2. Методологічні аспекти формування системи управління витратами промислового підприємства.
 3. Механізм ефективного управління витратами промислового підприємства.

Вимоги до матеріалів монографії

 1. У підготовці видання можуть взяти участь автори оригінальних наукових досліджень за темою монографії.
 2. До публікації приймаються статті обсягом 25-30 сторінок українською мовою.
 3. Статті, які надсилаються, повинні містити елементи наукової новизни, теоретико – методичну і практичну цінність. Автор роботи відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.
 4. Автори без наукового ступеня подають статті разом із рецензією доктора економічних наук, аспіранти – із рецензією наукового керівника.
 5. Максимальна кількість авторів одного матеріалу – три особи.
 6. Формат – А4, TimesNewRoman, кегель 14, 1,5 міжрядковий інтервал. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 20 мм, абзац – 1,25, вирівнювання – по ширині, сторінки не нумеруються.
 7. Назва роботи (великими жирними літерами по центру).
 8. Через один пробіл – анотація (мета, методи дослідження, наукові результати, їх наукова цінність і практичне значення, ключові слова).
 9. Через один пробіл – текст роботи.
 10. Основна частина статті має бути структурована наступним чином: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень та публікацій; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з проведеного дослідження.
 11. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список літератури (жирним і по центру). Мінімальна кількість джерел – 10. Порядок формування списку літератури – у порядку згадування джерел. Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках (для друкованих джерел зазначається номер сторінки). Нумерація джерел – вручну. Оформлення списку літератури здійснюється згідно п.п. 5.4 ДСТУ 8302:2015.

Приклад оформлення списку літератури:

 1. Семенчук Л.І. Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 11. С. 898–901.
 2. Макар Г.І., Бойко А.С. Економічна безпека: навч. посіб. Київ: Знання, 2018. 639 с.
 3. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах, гарнітура TimesNewRoman, який має бути згрупований як єдиний безколірний об’єкт.
 1. Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах, гарнітура TimesNewRoman, який має бути згрупований як єдиний безколірний об’єкт.
 2. Назва кожного рисунку подається по центру з підписом під ним «Рисунок – Назва ілюстрації» (підпис має бути розташований з вирівнюванням – по центру) з обов’язковим посиланням по тексту статті.
 3. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці. Оформлення тексту таблиці: шрифтом TimesNewRoman, 11-12 кеглем (розмір шрифту), через 1 інтервал. Таблиці по тексту мають бути розташовані по центру документа з підписом над ними «Таблиця № – Назва таблиці» з обов’язковим посиланням на них по тексту статті.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1 – Проміжні інтегральні показники безпеки трудових ресурсів добувних підприємств Криворізького басейну за 2015-2017 рр.

Показники ПрАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ  «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Побудовано автором за [номер джерела]

 1. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковий.
 2. Формули створюються за допомогою редактору формул Microsoft Equation 3.0. Кожна формула, на яку є посилання по тексту статті (наприклад, «…. за допомогою співвідношення (3) можливо…»), повинна мати нумерацію, при цьому розташування формули – по центру тексту із нумерацією праворуч.

Редколегія залишає за собою право відбору і редагування рукописів. Статті, які за науковим рівнем, оформленням і термінами подання не відповідатимуть встановленим вимогам,  публікуватися не будуть.

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN). Примірники монографії розсилаються відповідно до списку обов’язкової розсилки (наказ МОНМС України від 17.10.2012 р. №1112).

Терміни:

– надсилання статей – до 10.05.2020 р.

– оплати монографії – до 15.05.2020 р.

– розсилки авторам друкованого примірника – до 15.06.2020 р.

Вартість публікації:

 • за один друкований примірник монографії (без урахування вартості поштової пересилки) – 300 грн.

Оплата здійснюється після отримання від редакційної колегії електронного повідомлення щодо включення матеріалів у монографію. Реквізити щодо оплати вартості публікації будуть вислані на електронну пошту автору.

Пакет документів в електронному вигляді (з поміткою у темі листа «Монографія СПУВПП») включає наступні самостійні файли:

 1. Електронний варіант наукових матеріалів монографії (Іванов_матеріали)
 2. Довідка про авторів(Іванов_довідка)
 3. Сканована копія документа про сплату (Іванов_квитанція)

Документи необхідно надсилати на електронну адресу: voloshyna@donnuet.edu.ua

Отримання документів обов’язково підтверджується електронним повідомленням від редакційної колегії протягом 3-х робочих днів.

 

Координатор проєкту:

Волошина Світлана Василівна, к.е.н., доцент, тел. 067-630-44-39 (в робочі дні 900-1700).

ДОВІДКА ПРО АВТОРІВ

Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи
Посада
Тема статті
Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів статті
Обсяг статті, стор.
Кількість додаткових примірників монографії
Адреса для відправлення монографії (місто, номер відділення Нової пошти)
Контактний телефон
Е-mail

Редакційна колегія сподівається на плідну наукову дискусію і встановлення довгострокових творчих контактів!!!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

357 разів прочитано