Важлива Ваша думка: опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми 073 “Менеджмент” Університету Туган-Барановського

Важлива Ваша думка: опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми 073 “Менеджмент” Університету Туган-Барановського.

Від 22 березня до 4 травня 2021 року відбулося опитування здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського за анкетою SQ_05 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу», всього в опитуванні взяли участь 199 здобувачів ВО, серед них 7, які навчаються за освітньою програмою 073 Менеджмент.

Кафедрою маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського та гарантом ОП (Барабанова В.В., к.е.н., доцент) проаналізовано результати анкетування.

Більшість опитуваних (86%) позитивно оцінили можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет (Повністю влаштовують – 57%, Скоріше влаштовують – 29%, Скоріше не влаштовують – 14%).

У більшості (72%) вважають знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми та скоріше достатніми для майбутньої професійної діяльності (Так, достатні – 29 %, Скоріше достатні – 43%, Скоріше недостатні – 14%, Важко відповісти – 14%).

Абсолютно позитивно «менеджери» оцінили рівень викладання навчального матеріалу на лекціях (Повністю задовольняє – 43%, Скоріше задовольняє – 57%) та на семінарських і практичних заняттях (Повністю задовольняє – 29%, Скоріше задовольняє – 71%).

На питання «Чи інформують Вас викладачі кафедри про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо» здобувачі ВО ОП Менеджмент надали позитивну відповідь (Так, завжди інформують – 43%, Так, зазвичай інформують – 57%).

Дійсно, на першому занятті з дисципліни викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського надають зазначену інформацію, акцентують увагу на силабусі, який мстить всі деталі щодо змісту, графіку та комунікації між викладачем та здобувачем ВО протягом вивчення дисципліни.

Критерії оцінювання навчальних досягнень містяться в робочих програмах дисциплін (розміщені на сайті Університету Туган-Барановського та на сторінках дисциплін в СЕЗН Moodle) із детальним описом у розрізі видів робіт та занять. Тому «менеджери» позитивно оцінили інформування щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень (скоріше так – 71%, так – 29%). При тому для більшості (86%) критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами є зрозумілими (критерії зрозумілі – 43%, критерії скоріше зрозумілі – 43%, критерії скоріше не зрозумілі – 14%).

Щодо відповідності критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, реальним вимогам до якості підготовки здобувачі ВО ОП Менеджмент в більшості оцінили як ті, що відповідають реальним вимогам до якості підготовки – 57%, Критерії завищені щодо реальних вимог до якості підготовки – 14%, Важко відповісти – 29%.

В результаті опитування визначено, що більшості (71%) «менеджерам» зрозумілі цілі, що ставляться викладачем на занятті та загальна результативність занять з точки зору досягнення визначених цілей оцінюється як висока (Результативність занять висока – 14%, Результативність занять скоріше висока – 43%, Результативність занять середня – 43%). Чинні процедури контролю визначені як ті, що забезпечують об’єктивну оцінку рівня академічних досягнень здобувачів ВО ОП Менеджмент (Забезпечують – 43%, Скоріше забезпечують – 29%, Важко відповісти – 28%).

В умовах пандемії COVID-19 Університет оперативно перейшов на дистанційне навчання, можливості якого більшістю здобувачів ОП Менеджмент оцінено позитивно (Повністю задовольняють – 43%, Скоріше задовольняють – 43%, Важко відповісти – 14%). Аналіз результатів даного опитування дозволили виявити необхідність активізації здобувачів ВО ОП Менеджмент у науковій сфері: на питання «Чи брали Ви участь в науковій діяльності за період навчання в Університеті?» лише 14% підтвердили участь в науковій діяльності раніше або зараз; «Так, брав (брала) участь раніше, але припинив (припинила)» відповіли 57%, «Ні, не брав (не брала) участь раніше і не беру участі зараз» – 29%.

За твердженням опитуваних найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу формами роботи на заняттях є: участь в обговореннях;  спілкування з викладачем; участь у групових формах роботи; виконання творчих, нестандартних завдань; розв’язання проблемних завдань, самостійні висновки; слухати викладача.

Результати опитування здобувачів ВО ОП Менеджмент є важливою інформацією для формування ефективного навчального контенту. Запрошуємо брати участь в подібних опитуваннях в наступному році. Для нас є важливою ваша думка! 

394 разів прочитано