Університет знає

Університет Туган-Барановського знає: наукові здобутки кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання

Кафедрою загальноінженерних дисциплін та обладнання Університету Туган-Барановського розроблено інтелектуальні технології управління виробництвом смарт-продукції для регіонів з техногенним забрудненням в полі ультразвукових імпульсних коливань: обладнання системи керування охолодженням та заморожуванням продуктів харчування.  

За останні 3 роки викладачами кафедри опубліковано 2 монографії, 40 статей, з яких 7 у журналах Scopus17 у співавторстві зі здобувачами ВО. Кафедра загальноінженерних дисциплін та обладнання є співорганізатором Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв».  

На кафедрі діє дві науково-дослідні лабораторії. Також на кафедрі працює два студентських наукових гуртки, результатами роботи яких є публікація статей, тез доповідей та участь здобувачів ВО у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (у 2021 році ст. гр. ЕМБ-18с у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Енергетичне машинобудування» отримав диплом ІІІ ступеня). Викладачі кафедри постійнно приймають участь у госпдоговірних тематиках. 

301 разів прочитано