СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

Сьогодні намітилася тенденція інтегрування всіх видів обліку і бюджетування, контролю й аналізу в процес управління виробництвом, який вимагає дотримання загальних закономірностей менеджменту і відображає взаємозв’язки між різними елементами управлінської системи процесу виробництва. Сюди входять розробка й освоєння нової продукції, асортиментної політики, технологічного менеджменту, забезпечення виробництва матеріально-виробничими ресурсами; розробка і проведення кадрової політики; забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції; підвищення ефективності виробництва; організація, вибір методів і каналів збуту; визначення організаційної структури управління, тобто наявні компоненти вимагають створити нову інтегровану систему, підпорядковану принципам централізації та децентралізації в управлінні й організації обліку, їх поєднанню, орієнтації на довгострокові цілі розвитку підприємства та широку участь його працівників в управлінні.

Під інтеграцією облікової системи, прийнято розуміти вид об’єднання в єдиному обліковому процесі планування та обліку ресурсів, активів, технологій, факторів виробництва, інформації, збутових мереж тощо.

На сьогоднішній день не існує не тільки усталених теоретичних уявлень про інтеграцію, але і єдиного визначення. Процес інтеграції проявляється у встановленні різного роду зв’язків між елементами, у перерозподілі елементами системи завдань і зміні функцій елементів, що об’єднуються (інтегруються).

Інтегрована система обліку ‒ це об’єднання або кооперація діючих елементів господарювання для досягнення спільних цілей.

Інтеграція обліку включає в себе процес бюджетування, планування та контролю.

Бюджет (кошторис) ‒ це план. Планування ‒ особливий тип процесу прийняття рішень, який охоплює діяльність усього підприємства та всіх його структурних підрозділів.

Процес планування нерозривно пов’язаний із процесом контролю. Без контролю ‒ планування стає безрезультатним. Воно поряд із контролем повинно бути однією з функцій управління та являти собою процес визначення дій, які повинні виконуватись у майбутньому. Будь-яке підприємство, яке досягло середнього розміру і, як наслідок, має таку організаційну структуру, при якій служби підприємства володіють певним рівнем самостійності, потребує чіткого планування і дієвого контролю його виконання.

Бюджет ‒ основа для оцінки виконання плану центрами відповідальності та їх керівників: робота менеджерів оцінюється за звітами про виконання бюджету; порівняння фактично досягнутих результатів із даними бюджету вказує області, на які слід звернути увагу, і дії управлінців. Нарешті, за допомогою бюджету здійснюється аналіз відхилень, що мають місце. Бюджет, який охоплює загальну діяльність підприємства, називається генеральним. Його мета ‒ об’єднати і підсумувати кошториси та плани різних підрозділів підприємства, так звані часткові бюджети. У результаті складання генерального бюджету створюються: прогнозований баланс; план прибутків і збитків; прогноз руху грошових коштів.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

368 разів прочитано