Школа і кафедра працюють разом

Одним із пріоритетних завдань Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є систематичний профорієнтаційний вплив на учнів загальноосвітніх шкіл протягом їх навчання. Він передбачає послідовне виконання скоординованих дій між учителями, адміністрацією навчального закладу, батьками.

Науково-педагогічний склад кафедри туризму та країнознавства використовує в цій роботі різні форми і методи профорієнтації, які розроблені вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Мова йде про поєднання трьох методів навчання – словесного, наочного й практичного.

Ми вважаємо, що ефективний розвиток та здійснення профорієнтаційної роботи в школах забезпечується системним підходом, спрямованим на вивчення профорієнтації як складного, багатогалузевого комплексу скоординованих дій усіх його учасників і водночас узгодження відповідних форм, засобів і методів із метою формування базових професійних знань, умінь і навичок старшокласників.

У профорієнтаційній роботі кафедра використовує особистісно зорієнтований підхід, який забезпечує вивчення та врахування індивідуальних психофізіологічних особливостей школярів, їхніх інтересів і запитів, а також розвиток здібностей, необхідних для реалізації цих запитів.

Компетентнісний підхід забезпечує формування здатності будувати власну професійну траєкторію на основі знань про індивідуальні особливості, запити і можливості, потреби ринку праці у спеціалістах та вимогах професії до людини.

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок учня застосовувати здобуті знання у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного і природного середовища, адаптації до соціально-економічних перетворень та змін кон’юктури ринку праці.

Інформаційний підхід забезпечує різноманітною достовірною інформацією про сучасні професії та організації, що надають робочі місця, про ринок праці і про те, як планувати свою кар’єру.

Реалізація всіх підходів передбачає участь старшокласників у Днях відкритих дверей, Днях університету, зустрічах із фахівцями, участь у презентаціях і семінарах, які проводить кафедра туризму і країнознавства.

Зважуючи на те, що вибір професії тривалий і непрогнозований процес, ми вважаємо доцільним максимально сприяти в процесі профорієнтації накопиченню знань учнів про рівень свого інтелекту, характер, волю, здібності.

У процесі проведення занять з учнями шкіл к.п.н., доцент Богатирьова Г.А. на тему «Професійна майстерність екскурсовода» ставить задачу зацікавити майбутніх абітурієнтів професією гіда. Професійність екскурсовода полягає, перш за все, в умінні побудувати свою розповідь і показ об’єктів так, щоб не лиш зацікавити, захопити слухачів, а й повідомити їм цікаві факти. Щоб екскурсія була змістовною і цікавою, екскурсоводу необхідно зробити велику попередню роботу: вивчати статті й книги по темі; працювати з архівними документами, збирати цікаві факти. Особистість екскурсовода, його освіченість і культура спілкування, здатність швидко встановлювати контакт із слухачами, уміння захопити їх цікавою розповіддю і зосередити увагу на головному – все це багато в чому визначає успіх екскурсії.

Особливу вагу лектор Богатирьова Г. А. звертає на значення формування навичок невербального спілкування, які важливі для майбутнього екскурсовода. Пропонуючи виконати учням вправи на володіння мімікою та жестами, викладач активізує аудиторію, сприяє створенню позитивної атмосфери взаєморозуміння.

Викладач своїм прикладом демонструє володіння уміннями швидко встановлювати контакт з аудиторією, рівень емоційного інтелекту, розвинені комунікативні й організаторські здібності, що сприяє формуванню позитивного враження про професію.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

290 разів прочитано