Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

28 травня 2021 р. відбулося засідання № 14 Вченої ради Університету Туган-Барановського. На засіданні були присутні 20 осіб із 25 загального складу Вченої ради:

Чернега О.Б., в.о. ректора Університету, д.е.н., професор; Никифоров Р.П. – голова Вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант; Брянцова Ю.А. – в.о. головного бухгалтера; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Романуха О.М. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Околович В., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради Університету Туган-Барановського були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Прийнято рішення щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі туризму та країнознавства д.е.н., доценту, завідувачу кафедри Горіній Ганні Олександрівні.

2. Затверджені результати участі Університету Туган-Барановського в конкурсах студентських наукових робіт у 2020 – 2021 н.р. та окреслені завдання щодо відбору студентів для участі у 1-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021 – 2022 н.р.

3. Затверджений розмір плати за надання освітніх послуг в Університеті Туган-Барановського в 2021 – 2022 н.р.

4. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

5. Затверджені результати підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету Туган-Барановського у 2020 – 2021 навчальному році.

6. Рекомендовані до друку навчальні посібники:

– Шульженко І. В. Трудове право: навч. посібник. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. 170 с.

– Богатирьова Г.А., Головань М.Г., Горіна Г.О., Літвінова-Головань О.П., Коптєва Т.С., Снігур К.В. Спеціалізований туризм: навч. посіб. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. туризму та країнознавства. Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2021. 173 с.

7. Затверджено звіт ученого секретаря Університету Туган-Барановського про виконання рішень Вченої ради Університету Туган-Барановського за травень 2020 – 2021 н.р.

8. Затверджені положення щодо прийому до ВСП «Краматорський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського», до ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» для здобуття фахової передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.

9. Прийняте рішення щодо збільшення доплат за вчене звання доцента, професора співробітникам Університету Туган-Барановського – науковим керівникам аспірантів в розмірі 10 відсотків від посадового окладу за кожного аспіранта (здобувача вищої освіти), докторанта, який захистив дисертацію.

10. Затверджена вартість виготовлення документу про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до нього.

11. Розглянуто інші питання.

60 разів прочитано