ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В КІСК

Суб’єкти господарювання використовують різні форми звітності. В цілому за джерелами інформації звітність підприємства поділяється на бухгалтерську, фінансову, податкову, статистичну та оперативно-технічну. Інформація із вищеперерахованих видів звітності використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами. Однак, для управління ресурсним потенціалом, корпорації потрібна саме внутрішня бухгалтерська звітність, яка має високий рівень деталізації та формується відповідно до різних рівнів управління (вищий, середній, нижчий).

Для вищого рівня управління потрібні узагальнені показники щодо ресурсовикористання, груп ресурсів за станом та рівнем забезпеченості, та загальне значення ресурсного потенціалу корпорації. Проте, на нижчих рівнях управління потрібні деталізовані дані, наприклад, показники матеріальних ресурсів за їх структурними елементами: основні засоби, інші необоротні активи, виробничі запаси, готова продукція і товари, незавершене виробництво тощо. Тому, в першу чергу, потрібно визначити обсяг, зміст, строки подання інформації для користувачів кожного рівня. Важливо розробити систему показників, які залежать від виконавців, за виконання яких вони несуть безпосередню відповідальність.

Чинне законодавство не регулює порядок та інформаційне забезпечення процесу складання внутрішньої звітності, не встановлює стандартні форми, тобто для кожного суб’єкта господарювання вона є індивідуальною.

Отже, нерозробленість облікового забезпечення процесу аналізу ресурсного потенціалу в умовах створення інтегрованої комп’ютерної інформаційної системи корпорації, унеможливлює здійснення контролю за доцільністю та обсягами використання ресурсів, визначення рівня забезпеченості ресурсами та ранжування бізнес-одиниць за рівнем ефективності використання ресурсного потенціалу, викликала необхідність розробки пакету внутрішньої бухгалтерської звітності про ресурсний потенціал корпорації. Вимоги до змісту, порядку розкриття, термінів складання та передачі такої інформації визначені як елементи облікової політики та задекларовані у Положенні про ресурсний потенціал корпорації.

Розроблені форми внутрішньої бухгалтерської звітності про ресурсний потенціал для впровадження в інтегровану КІСК

Форма Назва Характеристика
РП-1,

РП-1к

Звіт про матеріальні ресурси бізнес-одиниці (корпорації) Містить аналітичну інформацію про матеріальні ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)
РП-2, РП-2к Звіт про нематеріальні ресурси бізнес-одиниці (корпорації) Містить аналітичну інформацію про нематеріальні ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)
РП-3, РП-3к Звіт про фінансові ресурси бізнес-одиниці (корпорації) Містить аналітичну інформацію про фінансові ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)
РП-4, РП-4к Звіт про трудові ресурси бізнес-одиниці (корпорації) Містить аналітичну інформацію про трудові ресурси бізнес-одниці (узагальнену інформацію про відповідний ресурс за всіма учасниками групи)
РП-5, РП-5к Звіт про ресурсний потенціал бізнес-одиниці (корпорації) Містить інформацію про ресурсний потенціал окремої бізнес-одниці (узагальнену інформацію про ресурсний потенціал всіх учасників групи, тобто корпорації в цілому)

Звіти РП-1, РП-2, РП-3 та РП-4 представляють інформацію за окремою бізнес-одиницею в межах підсистем бухгалтерського обліку інтегрованої комп’ютерної інформаційної системи корпорації («Облік матеріальних ресурсів», «Облік нематеріальних ресурсів», «Облік фінансових ресурсів», «Облік трудових ресурсів»). У свою чергу, розроблені форми внутрішньої звітності РП-1к, РП-2к, РП-3к і РП-4к містять зведену інформацію про окрему складову ресурсного потенціалу всіх учасників об’єднання (корпорації).

Звіт про ресурсний потенціал (РП-5, РП-5к) є узагальнюючим підсумковим документом, який включає інформацію про всі складові ресурсного потенціалу бізнес-одиниці/корпорації. Інформація даного звіту призначена для аналізу забезпеченості ресурсами корпорації та ефективності їх використання.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

367 разів прочитано