Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» (Бакалаври)

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо оцінки відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти (SQ_11) стосувалось оцінювання респондентами наявності різних аспектів освітнього середовища, необхідних для задоволення потреб та інтересів різних категорій, зокрема осіб з особливими потребами. Опитування проводилось у формі онлайн-опитування 22.03.2021 – 05.04.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

З огляду на характер оцінюваних показників, анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не згоден» до «5» – «повністю згоден»). Зведена таблиця із розподілом відповідей 17 опитаних здобувачів вищої освіти ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» представлена нижче (табл.1).

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання стосовно відповідності освітнього середовища Університету потребам та інтересам здобувачів вищої освіти

 

    Оцінка критерію Середня оцінка
Найменування критерію 1 2 3 4 5
1. Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти 1   1 1 14 4,59
2. Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       3 14 4,82
3. В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм     1 2 14 4,76
4. В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки     1 2 14 4,76
5. На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок   1   1 15 4,76
6. В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)       2 15 4,88
7. В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти     1 2 14 4,76
8. Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       5 12 4,71
9. Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти     2 1 14 4,71
10. Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна     1 3 13 4,71
11. Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ       3 14 4,82
12. Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       3 14 4,82
13. В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти     3 2 12 4,53
14. В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       6 11 4,65
15. В Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами     2 3 12 4,59
16. В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами   2 3 4 8 4,06
17. Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами   1 1 5 10 4,41
18. В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій     1 4 12 4,65

 

Як свідчать дані таблиці 1, загалом більшість оцінюваних критеріїв (11 з 18) отримали високі середні бали, що свідчить про високий рівень відповідності вказаних аспектів освітнього середовища потребам та інтересам здобувачів вищої освіти.

Виходячи зі значень середніх оцінок, найвище респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти:

– адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті (4,82);

– в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки (4,76);

– на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок (4,76);

– в Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм (4,76);

– в Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) (4,88);

– в Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти (4,76);

– інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні (4,71);

– Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти (4,71);

– інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна (4,71);

– здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ (4,82);

-питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ (4,82).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти освітнього середовища:

– в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами (4,06);

– адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами (4,41);

– освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (4,59);

– в Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти (4,53);

– в Університеті повністю доступна інформація щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами (4,59).

З огляду на отримані результати, адміністрації Університету слід підтримувати рівень відповідності потребам та інтересам здобувачів вищої освіти за критеріями, що отримали високі оцінки, однак звернувши особливу увагу на аспекти, за якими, незважаючи на досить високий середній бал, було отримано відповіді із низькими оцінками (3 бали і нижче). Це питання блоку щодо аспектів, пов’язаних із відповідністю освітнього середовища потребам та інтересам осіб із особливими потребами, а саме:

– в Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами;

– адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами;

– освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти тощо.

Хоча низькі оцінки за вказаними критеріями носять одиничний характер, тобто проблеми, що їх викликали, не носять системного характеру, однак мета загального удосконалення освітнього середовища і підвищення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти вимагають посиленої уваги до цих критеріїв.

Жоден з респондентів не надав пропозицій для удосконалення освітнього середовища з метою забезпечення більшої відповідності потребам та інтересам здобувачів вищої освіти.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  1. Гаранту освітньої програми вжити заходів із додаткового інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей осіб з особливими освітніми потребами в реалізації права на освіту, щодо створеної Університетом інфраструктури та можливостей отримувати такими особами інформації із сайту Університету.
  2. Групі забезпечення та НПП, що викладають на освітній програмі, приділити увагу забезпеченню позанавчальної діяльності та відпочинку здобувачів вищої освіти, задоволенню їх побутових потреб впродовж навчального дня, сприянню діяльності органів студентського самоврядування.
247 разів прочитано