Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування 05.04-16.04.2021р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 6 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zdobuvachiv-op-turyzm-druhoho-mahisterskoho-rivnia-vyshchoi-osvity-shchodo-dotrymannia-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-ii-populiaryzatsii-3/

Відповідаючи на запитання «Як Ви вважаєте, виходячи з Вашого особистого досвіду, наскільки практика плагіату поширена серед студентів нашого Університету? (оберіть тільки один варіант відповіді)?», опитані здобувачі вищої освіти розділились наступним чином:

1 респондент обрав варіант відповіді «Важко відповісти», 1 респондент обрав варіант «До плагіату вдаються всі, але у певних ситуаціях (брак часу, занадто складні завдання тощо)»; 3 респондента обрали відповідь «Більшість студентів намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт»; 1 студент дав відповідь ствердну на питання «Наскільки я знаю, ніхто зі студентів не вдається до плагіату».

 

У табл. 3 систематизовано варіанти отриманих відповідей здобувачів вищої освіти на запитання «Чи знайомі ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?».

 

Таблиця 3 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання Чи знайомі ви з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату?» осіб

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 1
Ні 1
Так 4
Скоріше так 0
Скоріше ні 0
Загалом 6

 

Наведений розподіл обраних варіантів відповідей дозволяє стверджувати, що респонденти у більшості ознайомлені зі стандартами і процедурами дотримання академічної доброчесності в Університеті.

231 разів прочитано