Опитування студентів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування щодо оцінки здобувачами вищої освіти відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу (SQ_5) стосувалось виявлення задоволеності респондентів рівнем викладання та змістом навчальних дисциплін, співвідношенням форм роботи, доступністю критеріїв оцінювання, процедурами контролю тощо.

В опитуванні взяли участь 5 здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв».

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-studentiv-op-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-4/

Одним з суттєвих аспектів студентоцентрованого навчання є також сприйняття студентами навчальних ресурсів, які використовують вони та викладачі в ході навчального процесу. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо навчальних ресурсів за низкою критеріїв є такими:

на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Сучасні, 7 – Застарілі» студенти дали відповіді («1» – 1 респондент, «2» – 2 респонденти, «3» – 1 респондент, «6» – 1 респондент);

на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Цікаві, 7 – Нудні» студенти дали відповіді («1» – 2 респонденти, «3» – 2 респонденти, «6» – 1 респондент);

на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Різноманітні, 7 – Одноманітні» студенти дали відповіді («1» – 2 респонденти, «3» – 2 респонденти, «5» – 1 респондент);

на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Якісні, 7 – Неякісні» студенти дали відповіді («1» – 3 респонденти, «2» – 1 респонденти, «5» – 1 респондент);

на запитання «Дайте оцінку за кожним критерієм, позначивши своє враження на шкалі: 1 – Пізнавальні, 7 – Малоінформативні» студенти дали відповіді («1» – 3 респонденти, «2» – 1 респондент, «4» – 1 респондент).

 

В цілому розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть загальне враження від навчальних ресурсів (підручники, посібники, тексти, відео та аудіо тощо)», які використовуються у процесі викладання дисциплін викладачами в Університеті, за наведеними критеріями позитивні, проте деякі студенти вважають, що навчальні ресурси вимагають удосконалення.

У відповідь на питання «Ваші пропозиції щодо покращення освітнього процесу в Університеті» опитані здобувачі вищої освіти не надали жодних пропозицій.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  1. 1. Проведення моніторингу навчальних ресурсів, що використовуються, за навчальними дисциплінами. Це дозволить визначити коригувальні заходи та ліквідувати розбіжності у сприйнятті опитаними здобувачами вищої освіти навчальних ресурсів, які використовують вони та викладачі в навчальному процесі.
  2. При плануванні та реалізації навчального процесу враховувати те, яким формам роботи на заняттях віддають перевагу здобувачі вищої освіти, однак не надавати цьому чиннику перевагу порівняно із відповідністю форм роботи змісту навчальних матеріалів та загальній орієнтації на розвиток форм групової та самостійної роботи здобувачів вищої освіти.
  3. По мірі накопичення даних опитувань, доцільно аналізувати достатність знань, вмінь й навичок, які отримуються в Університеті, для майбутньої професійної діяльності.
  4. Під час проведення занять викладачам, що забезпечують освітній процес на освітній програмі, здійснювати моніторинг розуміння здобувачами ВО результативності занять з точки зору досягнення їх цілей.
  5. Активізувати участь здобувачів ВО усіх курсів, що навчаються на ОП, в науковій діяльності. Доводити до здобувачів ВО позитивні сторони їх участі у науковій діяльності.
  6. Продовжити практику інформування викладачами про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень.
256 разів прочитано