Опитування магістрів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 5 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/25969/

 

Суттєвими є розбіжності і у кількості бажаних сертифікованих курсів (табл. 9): по 1 курсу як бажані вказали 4 респондентів, в той же час один з опитуваних позначив 2 курси як бажані.

 

 

Таблиця 9. Розподіл здобувачів вищої освіти на питання за кількістю бажаних сертифікованих навчальних курсів Університету

Кількість сертифікованих навчальних курсів Університету, за якими хотів би навчатись респондент Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
1 4
2 1
Общий итог 5

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами процесу реалізації індивідуальної освітньої траєкторії та права на вибір навчальних дисциплін є переважно високим (відповідаючи на питання, респонденти обирали переважно варіант відповіді «задовольняє повністю» та аналогічні);

– спостерігається високий рівень інформованості щодо можливості та процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін; здобувачі вищої освіти оцінюють дану опцію індивідуальної освітньої траєкторії як важливу особисто для себе;

– всіх опитаних здобувачів вищої освіти повністю задовольняє існуюча процедура вибору дисциплін вільного вибору;

– здійснюючи вибір вибіркових навчальних дисциплін, опитані здобувачі вищої освіти найбільше орієнтуються на поради викладачів або одночасно на поради  викладачів  або одногрупників;

– найбільше значення при виборі вибіркових дисциплін для респондентів мають безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією; спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії та особа викладача; найменше ‑ назва дисципліни та її «легкість»;

– опитаних здобувачів вищої освіти переважно задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору щодо складу. Щодо кількості дисциплін всі опитані повністю задоволені;

– респонденти продемонстрували невисокий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету;

– щодо вибіркових дисциплін респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні дисциплін щодо управління готельно-ресторанним бізнесом;

– щодо сертифікованих курсів Університету, респонденти продемонстрували потребу у додатковому вивченні ефективних комунікацій, з розвитку вміння рішення складних «нетипових» завдань, з управління якістю продукції та послуг.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

  • продовжувати позитивну практику інформування здобувачів вищої освіти щодо особливостей навчальних дисциплін, що підлягають вибору, та розміщення необхідної інформації на сайті Університету (робочі програми дисциплін) та сайті кафедри (анотації та презентації дисциплін).;
  • внести зміни у навчальний план підготовки магістрів шляхом введення навчальних дисциплін щодо управління готельно-ресторанним бізнесом.

 

184 разів прочитано