ДонНУЕТ знає

Наукові досягнення Університету Туган-Барановського

2020 року Університет Туган-Барановського продовжував виконувати головні задачі у сфері наукової діяльності Університету: розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, апробацію наукових досліджень, проведених в Університеті, створення наукового та інноваційного простору. 

За рахунок видатків державного бюджету виконувалося дослідження “Формування інфраструктури конкурентних переваг України: концептуальні засади та стратегічні моделі (на прикладі Донецького економічного регіону)”, науковий керівник – д.е.н., доцент Горіна Г.О.,загальний обсяг фінансування у 2020 році – 304,0 тис. грн. 

2020 року виконувалось 16 науково-дослідних робіт, ініційованих кафедрами Університету. 

За результатами досліджень науково-педагогічними працівниками Університету опубліковано 218 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 18 розділів у колективних монографіях інших закладів вищої освіти, 61 статтю у наукових фахових виданнях України, 25 статей – у міжнародних журналах, 10  статей у виданнях, що входять до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science, 96 статей у виданнях, що входять до інших міжнародних наукометричних баз даних. Науковцями Університету отримано 4 патенти. 

2020 року присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за результатами захисту 2-х дисертацій:

  • Приймак Наталя Сергіївна – Управління стратегічними змінами на підприємствах: теорія і практика. Спец.08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 
  • Хаврова Катерина Сергіївна – Інтелектуалізація діяльності торговельних підприємств: концепція та методологія. Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

2020 року студенти Університету взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: у 2-му турі конкурсу було представлено 22 наукові роботи, 12 робіт (55%) отримали  призові місця (отримано дипломи І, ІІ та ІІІ ступеня).  

Головним завданням у сфері науково-дослідної роботи Університету на 2021 рік є продовження роботи щодо здійснення наукових досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та їх апробації, розвитку наукових шкіл Університету з метою забезпечення ефективного використання потужного наукового потенціалу. 

395 разів прочитано