Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_5 щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 25.09.2023 р. по 30.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– здобувачів ВО (100%) повністю та скоріше влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 50% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності та 50% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 63% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях та семінарських і практичних заняттях, відповідно 37% обрали відповідь «скоріше задовольняє»;

– з точки зору здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: спілкування з викладачем; участь в обговореннях; слухати виступи однокурсників; виконання творчих, нестандартних завдань; участь у групових формах роботи;

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 100% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 75% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердило, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки і 25% обрали відповідь «скоріше зрозумілі»;

– 63% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті, 37% стверджує, що цілі зазвичай зрозумілі;

– 88% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою та скоріше високою, тоді як 12% оцінило результативність як середню;

– 100% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю скоріше забезпечується;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 50% студентів, 50% надало відповідь «скоріше задовольняють»;

– 50% респондентів стверджує, що брали участь в науковій діяльності раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявній в Університеті, проте 25% брали участь раніше, але припинили, 13% не брали участь у науковій діяльності взагалі, але 12% планує у майбутньому;

– 38% опитуваних студентів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін технологію Flipped Classroom, технологію Peer Learning та 62% важко відповісти на дане питання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023).

За результатом анкетування запропоновано:

1. запроваджувати на практичних заняттях більше креативних завдань та розгляд кейсів

2. на початку кожного семестру ознайомлювати студентів з критеріями оцінювання знань, умінь і навичок з навчальних дисциплін

3. заохочувати студентів до наукової діяльності (написання статей, тез, участь у наукових заходах, написання наукових робіт)

25 разів прочитано