Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанан справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування з 17.10.2022 р. по 21.10.2022 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає Університет «повністю влаштовують» 75 % респондентів, «скоріше влаштовують» 25 % респондентів.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Чи є, на Вашу думку, знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті, достатніми для Вашої майбутньої професійної діяльності?»: «так, достатні» – 55 % респондентів, «скоріше достатні» – 45 % респондентів

Рівень викладання навчального матеріалу на лекціях «повністю задовольняє» 80 % респондентів, «скоріше задовольняє» 20 % респондентів.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Наскільки особисто Вас задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях?»: «повністю задовольняє» – 75 % респондентів, «скоріше задовольняє» – 25 % респондентів.

100% здобувачів ВО, які навчаються на ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповіли, що «викладачі кафедри завжди інформують про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо».

Відповідаючи на запитання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?», всі опитані здобувачі вищої освіти надали відповідь «Так», крім того, визначили, що критерії є зрозумілими. На запитання анкети «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?» усі студенти визначили, що критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки.

100 % респондентів відповіли, що всі викладачі обов’язково інформують їх про питання організації освітнього процесу зі своїх дисциплін. Можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, що надає Університет, задовольняють 100 % респондентів. 40 % учасників анкетного опитування відповіли, що вони брали участь у науковій діяльності Університету впродовж навчання і вони на 90 % задоволені можливостями наукової діяльності в Університеті. 85 % респондентів дали відповідь, що викладачі часто використовують під час викладання навчальних дисциплін ігрові та альтернативні методи навчання (ділові ігри, кейси тощо) та застосовують в навчальному процесі методи дискусії.

На запитання «Наскільки часто викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проєкти?» отримано відповіді: «з різною періодичністю» – 76 % респондентів; «час від часу» – 22 % респондентів; «вагаюся з відповіддю» – 12 % респондентів.

Про застосування технології «flipped classroom» в навчальному процесі свідчать 75 % респондентів, при цьому 62 % обрали варіант відповіді про періодичне використання даної технології та 28 % – про часте використання. 28 % учасників анкетування вагалися з відповіддю; освітня технологія «peer learning» використовується у навчальному процесі у 90 % респондентів.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано викладачам навчальних дисциплін звернути увагу на роз’яснення здобувачам вищої освіти сучасних освітніх технологій (flipped classroom та peer learning) з їх обов’язковим подальшим залученням до використання та реалізації в освітньому процесі.

 

2 разів прочитано