Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанан справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти ОП «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних  для подальшої професійної діяльності компетентностей» проводилось з 26.09.2022 р. по 30.09.2022 р. у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Результати оцінювання досягнення основних цілей практики свідчить, що:

1) проходження практики в достатній мірі надало можливість оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії (40% респондентів оцінили це як «досягнуто повністю» та як 60% «скоріше досягнуто»);

2) знання, професійні навички та уміння, отримані в Університеті, під час конкретної роботи в реальних умовах є достатніми для прийняття самостійних рішень (80% опитаних оцінили досягнення цієї цілі «досягнуто повністю» та 20% – «скоріше досягнуто»);

3) практична підготовка у значній мірі мотивує здобувачів систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності (позитивно відповіли 100%, з них 60% обрали варіант відповіді «досягнуто повністю», 40% «скоріше досягнуто»).

Результати оцінювання труднощів, з якими респонденти могли зіткнутись при проходженні практики, свідчать, що серед семи запропонованих варіантів труднощів більшість було позначено як такі, з якими респонденти не зустрічались при проходженні практики. Особливої уваги привертає наявність у здобувачів ВО труднощів у підготовці звітної документації (60%). Враховуючи, що при цьому 80% респондентів вказали, що не мали труднощів із допомогою керівника практики або доступом до методичного забезпечення практичної підготовки, можна зробити висновок, що труднощі у підготовці звітів з практики зумовлене не внутрішьоуніверситетськими факторами, а, найімовірніше, із проблемами з доступом до певної інформації на підприємствах-базах практики. Це потрібно надалі враховувати при заключенні договорів із певними базами практики та заздалегідь обговорювати це питання із керівництвом підприємства-бази практики. Також труднощі було зазначено «Недостатність отриманих в ході навчання в Університеті знань» (20%) та «Недоліки в організації практики» (20%). Інших труднощів, крім запропонованих у питанні, самі опитані здобувачі вищої освіти не вказали, хоча їм було надано таку можливість.

Результати оцінювання (за 10-бальною системою) взаємодії з керівниками практики (від Університету та від підприємства), в цілому, демонструють достатній рівень задоволеності взаємодією з керівниками практики: взаємодію з керівником практики від Університету оцінено від 8 до 10; із керівником практики від підприємства опитані здобувачі вищої освіти оцінили таким чином: 60% опитаних поставили оцінки 10, 20% опитаних поставили оцінки 9 та 7.

Більшість респондентів відзначили достатню тривалість практики (80%).

Проходити практику на тому самому підприємстві ще раз захотіли б 53% респондентів (38% відповіли «так» та 25% «скоріше так»). При цьому 25% відповіли, що не хотіли б проходити практику на тому ж підприємстві, а 13% – «важко відповісти».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано:

– керівникам практики провести додаткову роботу стосовно взаємодії з підприємствами-базами практики щодо необхідності створення умов для доступу до інформації та матеріально-технічного забезпечення, необхідних для виконання завдань практики.

1 разів прочитано