Залучення роботодавців до удосконалення ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Результати системного опитування стейкхолдерів (роботодавців) (ТОВ «Красін Тур», туристичне агентство «Дольче Віта», галерея «ArtCraftOil» тощо) щодо цілей та програмних результатів навчання на ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти у січні-лютому 2020-2021 н.р. свідчать про повне врахування їх інтересів та побажань щодо змісту цілей та програмних результатів навчання на відповідній освітній програмі.

За результатами анкетування встановлено, що:

– переважна більшість роботодавців (75 %) серед посад, які можуть обіймати випускники ОП Туризм зазначило посаду «фахівець з туристичного обслуговування», 25% респондентів зазначила посаду екскурсовода;

– 100% респондентів зазначили, що їх інтереси як роботодавця у змісті цілей та програмних результатів навчання на ОП Туризм враховано;

– серед дисциплін ОП Туризм, за якими отримання студентами професійних освітніх результатів, на погляд роботодавців, найбільше забезпечить відповідність студентів сучасним тенденціям розвитку ринка праці, виокремлено наступні: «Державне управління туристичною діяльністю», «Екскурсологія», «Діджиталізація бізнесу та цифрові трансформації сучасності» (рис. 1);

Рисунок – Дисципліни ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти за якими отримання студентами професійних освітніх результатів на погляд роботодавців, найбільше забезпечить відповідність студентів сучасним тенденціям розвитку ринка праці

– 100% роботодавців підтвердило своє бажання взяти участь у розвитку професійної траєкторії студентів, що навчаються на ОП «Туризм» з метою подальшого працевлаштування випускників;

– 100% респондентів надало від’ємну відповідь на питання «Чи бере ваше підприємство участь у реалізації дуальної форми освіти?»;

– 50% стейкхолдерів-роботодавців заявили, що беруть особисту участь в оцінюванні практичної роботи студентів ОП Туризм, відповідно 50% роботодавців не задіяно у відповідному оцінюванні (рис. 2);

Рисунок 2 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Чи берете особисто Ви участь в оцінюванні практичної роботи студентів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти»

– переважна більшість опитуваних (75%) надало відповідь, що випускники ОП Туризм повністю відповідають їх вимогам як роботодавців, тоді як 25% роботодавців зазначило, що випускники ОП Туризм переважно відповідають їх вимогам (рис. 3);

Рисунок 3 – Розподіл оцінок представників роботодавців щодо відповідності здобувачів ВО за ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти вимогам роботодавця при працевлаштуванні (за умови успішного досягнення програмних результатів навчання)

– усі респонденти підкреслили, що участь роботодавців у розробці освітніх програм, дуальній освіті, організації навчальної практики та інших формах підготовки студентів є корисною з точки зору кадрового забезпечення підприємства.

200 разів прочитано