ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ АСПІРАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ В АСПІРАНТУРІ ДонНУЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Відділом аспірантури ДонНУЕТ грудні-січні 2020-2021 н.р. проводилося щорічне опитування здобувачів вищої освіти рівня «доктор філософії» освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щодо задоволеності аспірантів організацією процесу підготовки в аспірантурі. Анкетування передбачало надання аспірантами анонімних відповідей на 47 питань анкети за 5-ти бальною шкалою із градацією відповідей від 1- абсолютно незадоволений до 5-абсолютно задоволений. Метою такого анкетування виступало не тільки безпосередньо визначення задоволеності аспірантів організацією процесу підготовки в аспірантурі, але й окреслення ключових напрямків удосконалення даного процесу за  освітньо-науковою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Ключові результати оцінювання зведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Результати опитування аспірантів освітньо-наукової програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Відповідно до отриманих даних, рівень задоволеності аспірантів організацією процесу підготовки в аспірантурі ДонНУЕТ за освітньо-науковою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» становить 97,97%.

На аналітичному етапі визначення задоволеності аспірантів організацією процесу підготовки в аспірантурі встановлено наступне:

  1. 100% абсолютної задоволеності аспірантів наявністю умов в університеті для підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів; оперативністю реагування адміністрації Університету запити аспірантів; доступністю навчально-методичних матеріалів; рівнем доступності для аспіранта завідувача профільної кафедри та якістю побудови комунікацій із відділом аспірантури як у поточній діяльності, так і у випадку вирішення проблемних ситуацій;
  2. 100% абсолютної задоволеності аспірантів професійним рівнем професорсько-викладацького складу освітньої програми, якістю викладання дисциплін та проведення занять за основними компонентами освітно-наукової програми, а також якістю організації когнітивної діяльності, наукових консультацій та практики;
  3. 100% абсолютної задоволеності освітніми компонентами навчального плану аспіранта циклів універсальної дослідницької, мовної та професійної підготовки для підготовки дисертації та професійної, у т.ч. науково-педагогічної,  діяльності;
  4. 100% задоволеними є аспіранти щодо участі у конкурсах на отримання іменних стипендій, грантів; участю у науково-дослідній та освітній діяльності кафедри;
  5. 50% абсолютно задоволеними є аспіранти щодо доступності інформаційних ресурсів Університету за певними напрямами наукових досліджень, доступністю електронних баз даних та інтернет-ресурсів за певними напрямами наукових досліджень, інформованістю щодо науково-дослідної діяльності Університету;
  6. 50% задоволеними є аспіранти щодо доступності інформації з питань проведення наукових конференцій і конкурсів.

За результатами проведеного опитування для підвищення рівня задоволеності аспірантів організацією процесу підготовки в аспірантурі ДонНУЕТ вжито наступні заходи:

– розроблено план інтеграції аспірантів у науково-дослідну і освітню діяльність кафедри;

– забезпечено подвійне інформування аспірантів щодо наукових заходів, конкурсів, конференцій грантових можливостей тощо (через відділ аспірантури та кафедру);

– під час викладання дисципліни «Філософія» акцентовано фокус уваги аспірантів на її ролі у когнітивному процесі та організації наукових досліджень;

– започатковано практику зустрічі аспірантів із завідувачем профільної кафедри для підтримки ефективних комунікацій аспірантів із всіма адміністративними гілками Університету.

283 разів прочитано