Записи

Монографії та навчальні посібники викладача Університету Туган-Барановського

Хорольський, В. П. Електротехніка : навчальний посібник / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2021. – 190 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності із програмою дисципліни «Електротехніка». У ньому викладені основи теорії та методи аналізу усталених режимів лінійних електричних кіл постійного, однофазного синусоїдного і несинусоїдного та трифазного струму. Основні теоретичні положення супроводжуються прикладами розв’язування типових задач. Наведено питання для самоконтролю, завдання практичного характеру та викладено методичні рекомендації до їх виконання.

Призначено для здобувачів вищої освіти та викладачів спеціальностей «Галузеве машинобудування», «Енергетичне машинобудування», а також фахівців галузей механічної та електричної інженерії.

Хорольський, В. П. Автоматизовані системи керування виробництвом смарт – продуктів харчування : монографія / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець, В. М. Серебреников ; За ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2021. – 312 с.

У монографії викладені основні положення автоматизованого керування складними технологічними процесами виробництва смарт – продуктів харчування. Висвітлено основи теорії інтелектуального керування виробничими процесами з робототехнологічними інтенсифікаторами технологічних процесів. Розглянуто методи ідентифікації та адаптивного керування виробництвом хліба й макаронних виробів в умовах невизначеності та нечіткої інформації.

Розроблено інтелектуальні системи керування енергоефективністю виробництва хлібомакаронних виробів в умовах ринку енергоносіїв.

Для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів ЗВО, інженерно – технічним працівникам, що займаються проектуванням систем автоматики та її експлуатації, а також для всіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенним тиском.

 

Хорольський, В. П. Цифрові системи інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу регіону : монографія /В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, І. П. Діянов ; За заг. ред. професорів В. П. Хорольського та О. Б. Чернеги. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2020. – 564 с.

В монографії розглянуто актуальні питання теорії та практики розвитку цифрових систем управління підприємствами промислового комплексу регіону. Базова ідея роботи – розробка цифрових інновацій, які утворюють синергетичний ефект в траєкторії сталого розвитку підприємств промислового комплексу регіону з гірничо – металургійним комплексом. Розглянуто основні концепції цифрового розвитку підприємств до 2030 року, їх взаємодію із зовнішнім середовищем. Обговорено організаційно – правові принципи впровадження розумних інтелектуальних підприємств в умовах інноваційно – інтелектуальної моделі розвитку промислового комплексу регіону, обгрунтовано алгоритми цифрового оптимального управління виробництва продукції та наведено приклади інтелектуальних підприємств з урахуванням світових тенденцій розвитку цифрової економіки, науки, технологій, екології, енергетики, соціуму. В заключних двох розділах монографії наведено методи захисту інформації від кібератак та системи інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу регіону з врахуванням цифровізації систем керування й збалансованого управління Інтелектуальними підприємствами.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних та технологічних закладів вищої освіти, керівників підприємств і державних організацій, підприємців, а також для усіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенними забрудненнями.

Хорольський, В. П. Теорія та практика інноваційно – інтелектуального розвитку регіону з техногенними територіями : монографія / В. П. Хорольський, К. Д. Хорольський, К. Г. Рябикіна ; За заг. ред. професорів В. П. Хорольського та О. Б. Чернеги. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2019. – 484 с.

В монографії розглянуто актуальні питання теорії та практику стійкого розвитку регіона – лідера з техногенними територіями на основі інструментів інноваційно – інтелектуальних стратегій. Базова ідея роботи – визначення інновацій, які утворюють синергетичний ефект в траєкторії сталого розвитку України, регіонів, територій, промислового комплексу з гірничо – металургійним кластером. Приділено увагу основним концепціям інноваційно – інтелектуального розвитку регіону до 2030 року, якості життя населення, яке мешкає на забруднених територіях і межує зі зоною воєнних конфліктів. Обговорено організаційно – правові принципи зниження техногенного ризику в умовах інноваційно – інтелектуальної моделі розвитку регіону, території, Громад. Обгрунтовано методи прогнозування розвитку регіону до 2030 року з урахуванням світових тенденцій розвитку цифрової економіки, науки, технологій, екології, енергетики, соціуму Шостого технологічного укладу. В

заключних розділах монографії наведено методи прогнозування розвитку України та Придніпровського регіону з врахуванням інтелектуалізації систем управління інноваційним розвитком, беручи до уваги синергетичний ефект інновацій Шостого Кондратьєвського циклу.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, керівників підприємств і державних організацій, підприємців, а також усіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенними забрудненнями.

Інтегроване інтелектуальне управління виробництвом продукції підприємств гірничо – металургійного комплексу : монографія / В. П. Хорольський, В. Б. Хоцкіна, Д. В. Хорольський, К. Д. Хорольський ; За заг. ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2020. – 442 с.

У монографії висвітлено основні методи ідентифікації, алгоритми та інструменти інтелектуального управління корпоративним підприємством, його робастного і адаптивного керування траєкторією виробництва продукції в реальному масштабі часу. Докладно розглянуто теоретичні основи переробки нечіткої інформації в процесах керуванням виробництвом, керування технологічними і цифровими системами на базі мереж Петрі, інтелектуальні системи на базі нейронних мереж, практичне використання нейромережевих алгоритмів та нейрокомп’ютерів. Висвітлено основи теорії катастроф та детермінованого хаосу, граничного циклу, квазіперіодичного та хаотичного атракторів. Викладено принципи побудови основних сучасних систем диспетчерського управління дискретними процесами виробництва продукції на підприємствах гірничо – металургійного комплексу. Розглядаються засади проектування інтегрованого інтелектуального управління виробничими системами в умовах впровадження ERP, MES – систем керування.

Для фахівців у галузі цифрового управління складними технологічними процесами та студентів, аспірантів ЗВО України.

Інтелектуальні системи управління виробництвом хлібобулочних виробів : монографія / В. П. Хорольський, Ю. М. Коренець, А. В. Возняк та ін. ; За ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2019. – 204 с.

У колективній монографії обгрунтовані теоретичні дослідження інтелектуальних систем управління виробництвом хлібобулочних виробів для територій з техногенним тиском.

Розроблено математичні моделі процесів підготовки та дозування борошна, приготування опари, тіста, процесів вистоювання та випікання. Наведені локальні адаптивні системи управління цими процесами та спроектовані сучасні системи управління виробництвом продуктів. На основі технологій інтелектуалізації виробничих процесів запропановано концептуальний підхід виконання досліджень щодо розробки проекту «Інтелектуальне підприємство з виробництва хліба». Розроблено інтелектуальні системи управління енергоспоживанням хлібозаводів в періоди обмеження потужності енергосистеми.

Для студентів, аспірантів, викладачів ЗВО, керівників підприємств і державних організацій, а також для всіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенним тиском.

Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями : монографія / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський та ін. ; За ред. професора В. П. Хорольського. – Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2018. – 496 с.

У колективній монографії обгрунтована необхідність та запропановано ряд стратегій інноваційного розвитку підприємств гірничо – металургійного комплексу регіону до 2030 року. Особливістю даного дослідження є те, що вперше використано комплексний підхід, який дозволяє розглядати питання переходу до інноваційної економіки територій з техногенним тиском на основі використання можливостей і методів різних галузей знань – економіки, управління, соціології, інформатики, теорії прийняття рішень та комп’ютерного моделювання.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, керівників підприємств і державних організацій, підприємців, а також для усіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенним тиском.

Парадигми стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу регіону : монографія / В. П. Хорольський, С. О. Жуков, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський ; За ред. професорів В. П. Хорольського, С. О. Жукова. – Кривий Ріг : Мінерал, 2016. – 325 с.

Монографію присвячено стратегії інноваційного розвитку публічних акціонерних товариств гірничо – металургійного комплексу України. Вона включає в себе детальний аналіз наступних питань: дослідження сталого розвитку підприємств, управління розвитком їх інноваційного потенціалу та інноваційно – інвестиційною діяльністю; методичні аспекти стратегічного проектного управління розвитком публічного акціонерного товариства; управління реалізацією стратегії розвитку підприємств з метою підвищення їх

конкурентоспроможності та організацією ресурсозбереження; сучасні інтелектуальні системи управління підприємствами.

Монографія може бути корисною студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам та спеціалістам, які займаються стратегічним управлінням.

Хорольський, В. П. Інтегроване інтелектуальне управління технологічними процесами в економічних системах корпоративних підприємств гірничо – металургійного комплексу : монографія / В. П. Хорольський. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 448 с.

У монографії висвітлено основні методи ідентифікації, алгоритми та інструменти інтелектуального управління корпоративним підприємством, його робастного і адаптивного керування траєкторією бізнес – процесів. Докладно розглянуто теоретичні основи переробки нечіткої інформації в процесах керування виробництвом, керування технологічними і економічними системами на базі мереж Петрі, інтелектуальні системи на базі нейронних мереж, практичне використання нейромережевих алгоритмів та нейрокомп’ютерів. Викладено основні сучасні корпоративні системи диспетчерського управління дискретними процесами виробництва продукції і бізнес –процесами на підприємствах гірничо – металургійного комплексу. Розглядаються засади проектування інтегрованого інтелектуального управління виробничими і економічними системами в умовах впровадження проектів SAP Business Blueprint ERP – 2005, MES – систем управління бізнес – процесами.

Для фахівців у галузі управління складними технологічними і економічними системами та студентів спеціальності «Менеджмент організацій».

Навчальні посібники в бібліотеці Університету Туган-Барановського

Навчальний посібник має практичну спрямованість і націлений на формування вмінь написання ділового листа. Перша частина навчального посібника ознайомить студентів та менеджерів зі структурою ділового листа англійською та німецькою мовою. Наступні частини познайомлять з різними видами ділових листів.

Розроблено для широкого кола осіб, які навчаються або працюють у сфері бізнесу, менеджменту та маркетингу, і може бути рекомендований для використання на 3 – 4 курсах економічних ВНЗ та на професійних курсах з вивчення англійської та німецької мов.

Драб, Н. Л.

Ділове листування=Business Letters : навчальний посібник : Geschaftsbriefe / Н. Л. Драб. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 232 с.