Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

24 червня 2021 р. відбулося засідання № 15 Вченої ради Університету Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 18 осіб із 25 загального складу Вченої ради:

Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант; Брянцова Ю.А. – в.о. головного бухгалтера; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент;  Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Околович В., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Прийнято рішення щодо затвердження звіту з наукової діяльності Університету за І півріччя 2021 р.

2. Затверджені результати підсумкової атестації аспірантів ДонНУЕТ.

3. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

4. Рекомендовані до друку:

колективні монографії:

– кафедри фінансів, обліку та оподаткування «Фінанси, облік, контроль та оподаткування: актуальні проблеми та перспективи розвитку»;

– кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання «Автоматизовані системи керування виробництвом смарт-продуктів харчування»;

– кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування «Публічне управління та адміністрування в забезпеченні реалізації цілей сталого розвитку»;

наукові журнали:

«Вісник ДонНУЕТ» № 9(74), 2021 р., «Торгівля і ринок» № 49 (1), 2021 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 1(21), 2021 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 42, 2021 р. Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

навчальні посібники:

– «Електротехніка» (автори В.П. Хорольський, Ю.М. Коренець);

– «Сучасний менеджмент у схемах і таблицях: Ч.1» (автори Н.С. Іванова, Н.С. Приймак, І.А. Карабаза, І.В. Шаповалова, Ю.Б. Лижник);

– «Автоматизація виробничих процесів харчових технологій» (автори В.П. Хорольський, Ю.М. Коренець).

5. Затверджені результати заліково-екзаменаційних сесій у 2020-2021 н.р.

6. Затверджено звіт ученого секретаря ДонНУЕТ про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за червень 2020 – 2021 н.р.

7. Затверджені результати науково-педагогічної діяльності фахових коледжів Університету та стратегії їх розвитку на 2021 – 2025 рр.

8. Затверджені кандидатури здобувачів ВО на отримання іменних та академічних стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України.

9. Затверджені зміни до правил прийому до ВСП «Краматорський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» та до ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського»

10. Прийнято рішення про створення наукових шкіл за напрямами: «Наукові основи управління екологічно безпечними технологіями виробництва холоду та його споживання смарт-підприємствами виробниками продуктів харчування» (керівник д.т.н., процесор Хорольський В.П.) та «Інноваційний розвиток індустрії гостинності» (керівник д.е.н., доцент Лохман Н.В.).

11. Затверджені Положення «Про колективне користування приміщеннями, обладнанням та іншим майном» та «Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти».

12. Розглянуто інші питання.

269 разів прочитано