Опитування ЗВО «Обладнання переробних і харчових виробництв» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zvo-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-universytetu-tuhan-baranovskoho-2/

На комплексне запитання «Оптимальність навчального навантаження» отримані результати  зведено в таблицю 3.

Таблиця 3 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на комплексне запитання «Оптимальність навчального навантаження», осіб

Оптимальність навантаження Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Повністю не задовольняє Повністю задовільняє Разом
1 2 3 4 5
Загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять         5 5
Лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять         5 5
Навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       1 4 5
частки самостійної роботи з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)         5 5

 

На запитання «Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін», де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє». Студенти відмітили, що їх повністю задовольняє достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– студенти активно користуються доступною для них інформацією (організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, графіком організації навчального процесу, розкладом занять, навчальним план, індивідуальним планом);

– респонденти показують задоволеність оперативним реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження та актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) ;

– студенти обізнані щодо норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо;

– оптимальність навчального навантаження задовольняє студентів.

 

244 разів прочитано