Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 05.04.2021 р. по 16.04.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 5 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За результатами анкетування встановлено, що:

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу за шкалою від 1 до 5, де «1» – «повністю не задовольняє, «5» – «повністю задовольняє», 80% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 20% здобувачів ВО оцінили на 4 бали. Розподіл оцінок доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення за такими критеріями як «графік організації навчального процесу», «розклад занять», «навчальний план», «індивідуальний план» наведено у табл. 1.

Таблиця 1 – Розподіл балів здобувачів вищої освіти при оцінці доступності організаційно-методичного та інформаційного забезпечення

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Графік організації навчального процесу       1 4 4,8
2 Розклад занять         5 5
3 Навчальний план     1 4   3,8
4 Індивідуальний план       1 4 4,8

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження 60% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 40% здобувачів ВО оцінили на 4 бали;

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) повністю задовольняє 100% респондентів;

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) 60% здобувачів ВО оцінила на 4 бали, 40% здобувачів ВО оцінили на 3 бали;

– 100% здобувачів обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни;

– 100% респондентів зазначили, що на їх думку оптимальними є: 1) загальне навчальне навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з розкладом занять; лекційне навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з розкладом занять; навчальне навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом занять;

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін 60% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 40% здобувачів ВО оцінили на 4 бали;

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін та оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін 80% здобувачів ВО оцінила на 5 балів, 20% здобувачів ВО оцінили на 4 бали;

– 100 % студентів зазначили, що терміни виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є для них актуальними;

– повністю задоволеними достатністю часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін є 80% здобувачів ВО, 20% є скоріше задоволеними;

– 80% респондентів оцінили свій рівень обізнаності щодо порядку та термінів здачі робіт, порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати на 5 балів, 20% здобувачів ВО оцінили на 4 бали.

Таким чином, опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

238 разів прочитано