Опитування студентів Університету Туган-Барановського «Облік і оподаткування»

Опитування здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування 06.04.2021 – 16.04.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Відповідаючи на запитання «Чи надають Вам викладачі вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень?» 9 здобувачів вищої освіти надали відповідь «Так», 3 – «Скоріше так», 1 – «Важко відповісти», 1 – «Скоріше ні».

Враховуючи розмежування відповідей доцільно зосередити увагу навчального – педагогічного персоналу кафедр на активізацію інформування здобувачів вищої освіти щодо наявності визначених критеріїв оцінювання навчальних досягнень у системі MOODLE (робоча програма навчальної дисципліни) та сайті Університету.

Узагальнюючи варіанти відповіді щодо питання «Чи зрозумілі для Вас критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами?» можна констатувати, що: практично всі опитані (10 осіб) обрали варіант відповіді «Критерії зрозумілі»; відповідь  «Критерії скоріше зрозумілі» обрали 3 респондента, і лише один здобувач вищої освіти відповів «Важко відповісти».

У табл. 2 наведено розподіл варіантів відповідей на запитання анкети «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?».

Таблиця 2 -. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Як Ви оцінюєте критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами, щодо їх відповідності реальним вимогам до якості підготовки?»

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Критерії завищені щодо реальних вимог до якості підготовки 2
Критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки 9
Критерії занижені щодо реальних вимог до якості підготовки 0
Критерії оцінювання не співпадають з реальними вимогами до якості підготовки 0
Важко відповісти 3
Загалом 14

Хоча майже всі опитані здобувачі вищої освіти обрали варіант відповіді «Критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки» (9 респондентів з 14), слід враховувати вірогідну недостатність їх досвіду для об’єктивної оцінки предмету питання. Тобто, можна зробити висновок, що, при високій оцінці реалістичності критеріїв оцінки, що застосовуються викладачами, має місце підвищення рівня вимог до здобувачів вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних  фахівців з обліку і оподаткування, які вміють застосовувати набуті знання для розв’язання складних спеціалізованих завдань у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; надання освіти в сферах професійної діяльності з широким доступом до працевлаштування.

397 разів прочитано