Опитування студентів-магістрів ОП «Туризм» Університету Туган-Барановського

Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 16.11.2020 р. по 27.11.2020 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 6 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Здобувачам було запропоновано оцінити освітнє середовище Університету Туган-Барановського за 18 критеріями по шкалі від 1 до 5, де «1» – це найнижчий бал, а «5» – найвищий бал.

Інформація із розподілом відповідей опитаних здобувачів ВО узагальнена у табл. 1.

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання анкети SQ_11 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам»

 

Найменування критерію Оцінка критерію Середня оцінка
1 2 3 4 5
1 Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти       1 5 4,8
2 Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті       2 4 4,6
3 В Університеті забезпечується дотримання санітарно-гігієнічних норм         6 5
4 В Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки         6 5
5 На території Університету забезпечується громадська безпека і порядок         6 5
6 В Університеті забезпечується добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо)       1 5 4,8
7 В Університеті забезпечується висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти       2 4 4,6
8 Інформаційні ресурси Університету за моєю освітньою програмою повністю доступні       1 5 4,8
9 Інтернет-ресурси Університету повністю доступні для здобувачів вищої освіти       2 4 4,6
10 Інформація щодо проведення запланованих заходів в Університеті повністю доступна       2 4 4,6
11 Здобувачі вищої освіти мають можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ         6 5
12 Питання здобувача вищої освіти ефективно вирішуються директором ННІ       2 4 4,6
13 В Університеті наявна ефективна система соціальної підтримки здобувачів вищої освіти       1 5 4,8
14 В Університеті забезпечені умови для реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою       1 5 4,8
15 В Університеті повністю доступна інформації щодо реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами       1 5 4,8
16 В Університеті наявна інфраструктура для людей з особливими потребами       2 4 4,6
17 Адміністрацією Університету оперативно вирішуються питання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами       3 3 4,5
18 В Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та проявами корупційних дій       1 5 4,8

 

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Туризм» (анкета SQ_11) дозволяють зробити висновок про високий рівень їх задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки, а також освітнім середовищем, створеним у ЗВО. Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «5» та «4» бали по шкалі від 1 до 5, що відповідає відповідям «повністю задоволений (задоволена)» та «скоріше задоволений (задоволена)».

243 разів прочитано