Опитування стейкхолдерів щодо програмних результатів навчання на освітній програмі «Облік і оподаткування» Університету Туган-Барановського

Опитування стейкхолдерів (роботодавців) щодо цілей та програмних результатів навчання на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводилось у формі онлайн-опитування 25.01.2021-30.04.2021 р. методом анкетування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Опитування роботодавців здійснюється з метою отримання та аналізу інформації щодо:

 • відповідності компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, очікуванням і потребам роботодавців;
 • задоволення роботодавців якістю підготовки фахівців з обліку і оподаткування в Університеті;
 • відповідності потреб ринку праці у випускниках за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
 • рівня конкурентоспроможності випускників Університету;
 • напрямів взаємодії та залучення роботодавців до освітнього процесу тощо.

У даному звіті зосереджено увагу на відповідях 4 роботодавців (Лозуватське житлово – комунальне підприємство, ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс», ТОВ «Криворізька будівельна компанія», ТОВ «ПАРТНЕР – ФІНАНС», які зацікавлені та/або вже співпрацюють із кафедрою фінансів, обліку та оподаткування щодо підготовки та працевлаштування здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

За результатами дослідження встановлено, що:

1. На думку роботодавців, випускники освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 071 «Облік і оподаткування» можуть претендувати на такі посади, як: головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер матеріального відділу, бухгалтер розрахункового відділу, спеціаліст (стажер) (табл.1).

Таблиця 1 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Як Ви вважаєте, на які посади/спеціальності можуть претендувати випускники ДонНУЕТ на Вашому підприємстві?»

Можливі посади Кількість згадувань
головний бухгалтер 2
бухгалтер 2
бухгалтер матеріального відділу 1
бухгалтер розрахункового відділу 1

2. На запитання : «Чи враховано Ваші інтереси як роботодавця у змісті цілей та програмних результатів навчання на освітній програмі» потенційні роботодавці надали відповідь:

1) Так, враховано повністю (75 % від загальної кількості опитуваних роботодавців).

2) Так, враховано частково (25% від загальної кількості опитуваних роботодавців).

 1. На думку стейкхолдерів (роботодавців) найбільш корисними для випускників є знання та навички, отримані під час опанування обов’язкових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», як: бухгалтерський облік, фінанси, гроші та кредит, менеджмент, маркетинг, організаційно-правове забезпечення підприємницької діяльності, звітність підприємства, облік у бюджетних установах, внутрішній господарський контроль, аудит, облік і звітність в оподаткуванні.

Наразі, під час анкетування стейкхолдери вказали назви навчальних дисциплін, які забезпечать відповідність здобувачів вищої освіти сучасним тенденціям розвитку ринку праці і, насамперед, задовільнять вимоги роботодавців до кваліфікації фахівців у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.

На їх думку, важливими для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування є такі навчальні дисципліни: бухгалтерський облік, аудит, фінанси, гроші та кредит,  фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік в управлінні ризиками. Результати опитування стейкхолдерів (роботодавців) узагальнено у табл.2.

Таблиця 2 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Зазначте, будь ласка, дисципліни освітньої програми, отримання студентами професійних освітніх результатів за якими, на Ваш погляд, найбільше забезпечить відповідність студентів сучасним тенденціям розвитку ринку праці і вашим вимогам як роботодавця»

бухгалтерський облік 4
аудит 1
фінанси, гроші та кредит 1
фінансовий облік І 2
фінансовий облік ІІ 2
менеджмент 1
маркетинг 1
бухгалтерський облік в управлінні ризиками 1

На засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування (протокол № 11 від 08.02.2021 р.) було прийнято рішення конкретизувати загальні та спеціальні (фахові) компетентності, на які наголошують стейкхолдери (роботодавці) у результаті опанування навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти, однак які не включені у обов’язкові компоненти освітньої програми.

 1. На думку стейкхолдерів випускники освітньо-професійної-програми 071 «Облік і оподаткування» відповідають вимогам роботодавців при працевлаштуванні: 3 із респондентів обрали варіант відповіді: «Випускник освітньої програми повністю відповідає вимогам роботодавця», ще 1 респондент обрав варіант відповіді: «Випускник освітньої програми переважно відповідає вимогам роботодавця» (рис. 1).

Рисунок 1 – Розподіл відповідей представників роботодавців на питання «Оцініть, будь ласка, відповідність здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою вимогам роботодавця при працевлаштуванні (за умови успішного досягнення програмних результатів навчання)»

 1. Результат опитування роботодавців щодо вирішення питання кадрового забезпечення підприємства за умови їх участі у розробці освітніх програм, дуальній освіті, організації навчальної практики та інших формах підготовки здобувачів вищої освіти Університету наступний:

1) Участь у такій діяльності є дуже корисною для підготовки майбутніх кадрів підприємства –  3 респонденти (75% від  загальної кількості опитуваних роботодавців ).

2)  Участь у такій діяльності іноді дозволяє заповнити вакансії, що з’являються 1 респондент (25% від загальної кількості опитуваних роботодавців).

 1. На думку роботодавців необхідно посилити практичну підготовку майбутніх фахівців, здатних оперативно враховувати зміни чинного законодавства в обліку та оподаткуванні діяльності суб’єктів господарювання, а також відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.

Наразі, за результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

 1. Систематично запрошувати на засідання кафедри фінансів, обліку та оподаткування стейкхолдерів (роботодавців) з метою обговорення пропозицій щодо удосконалення освітніх компонент освітньо-професійної-програми 071 «Облік і оподаткування».
 2. Запровадити навчальну дисципліну «Бухгалтерський облік в управлінні ризиками» за рекомендацією директора ТОВ «ПАРТНЕР – ФІНАНС» Анатолія Шевченко.
312 разів прочитано