ІНТЕГРОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Бухгалтерський облік ‒ це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Інтегрований бухгалтерський облік дозволяє отримати більш глибоку оцінку фінансових показників.

Статус облікової системи в організації постійно підвищується, оскільки процеси прийняття управлінських рішень нерозривно пов’язані з рівнем інформаційного забезпечення системи управління організацією, покликане носити комплексний характер і ґрунтуватися на застосуванні інтегрованої системи бухгалтерського обліку, що складається з трьох підсистем: фінансової, управлінської та податкової.

Необхідність інтеграції даних підсистем викликано тим, що кожна окремо не задовольняє сучасним запитам зацікавлених користувачів. Фінансова облікова система використовується з метою управління організацією, але не завжди відповідає їм через відсутність таких якісних характеристик, як релевантність і справедлива оцінка, оскільки це не передбачено жорсткими правилами регулювання бухгалтерського фінансового обліку. Управлінська облікова система, будучи найважливішою складовою частиною інформаційної системи управління організацією, не завжди правомірна в розкритті інформації, що носить приблизний характер. Податкова облікова система, меншою мірою орієнтована на управління організацією, набуває все більшої значущості у зв’язку з посиленням залежності її фінансового стану від обраної облікової політики з метою оподаткування.

Інтегрований бухгалтерський облік ‒ це важлива система забезпечення інформацією, яка об’єднує процеси, технології, персонал і ресурси.

Необхідність такої системи обумовлено великим потоком різнобічної інформації, яка являє собою систему показників фінансово-господарської діяльності організації. Зокрема, фінансова облікова система формує показники майнового стану, прибутковості, ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності й ділової активності.

Показники управлінської системи об’єктивно відображають виробничий потенціал організації та служать основою для розробки параметрів ефективності її діяльності, а також їх коригування за допомогою ухвалення управлінських рішень для досягнення цілей функціонування управлінської системи організації.

З іншого боку, комбінування інформації як вхідного ресурсу, визначається змістом управлінської проблеми. Для прийняття одного управлінського рішення потрібна інформація фінансового або управлінського обліку, а для іншого – податкового та фінансового, а для третього – інформація всіх систем.

Інтегрований облік як система управління, дозволяє визначити стратегію та діагностувати її коригуючі дії у разі відхилення від заданих параметрів інформаційного забезпечення, що дозволяє якісніше й ефективніше приймати рішення. Ефективність інтегрованої системи та цілі управління тісно взаємопов’язані з рівнем сприймання її користувачів. Виходячи з цього, цінність облікової інформації для якості та цілей управлінських рішень залежить від рівня кваліфікації і професіоналізму як для працівників підсистеми, так і для користувачів різних рівнів і фахівців відповідних профілів.

Таким чином, інтегрований підхід інформаційних потоків бухгалтерського обліку впливає на створення моделі інформаційного забезпечення. І чим якісніше будуть інформаційні запити суб’єктів управління до елементів облікової системи, тим точніше буде інформація.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

398 разів прочитано