Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_3 щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 18.09.2023 р. по 22.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– найбільш поширеними відповідями здобувачів вищої освіти на пропозицію оцінити оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії було надано відповіді «скоріше досягнуто» (66%) та «досягнуто повністю» (34%);

– розподіл відповідей за критерієм «Формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті» свідчить, що 34% анкетованих вважають повністю досягнутими відповідні уміння та навички і скоріше досягнутими 66% здобувачів;

– 50% респондентів відповіли, що ними скоріше досягнуто виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, 50% зазначило, що виховання відповідної потреби досягнуто повністю;

– 50% опитуваних зазначило, що їм не доводилось стикатися з недостатністю отриманих в ході навчання в Університеті знань на практиці, 34% надало відповідь «важко відповісти» і 16% – «так»;

– 100% здобувачів ВО зазначило, що вони не стикалися з недоліками в організації практики та поганим ставленням представників бази практики;

– 100% респондентів відповіли, що їм не доводилось стикатися з обмеженням у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації;

– труднощів у підготовці звітної документації не виникло у 66% студентів, тоді як 34% надало відповідь «важко відповісти»;

– 100% опитуваних здобувачів ВО не відчули відсутність допомоги керівника від бази практики та обмеження у доступі до методичного забезпечення практичної підготовки;

– взаємодію з керівником практики від університету за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)» 66% здобувачів оцінило на «10» балів, та 34% на «9» балів;

– взаємодію з керівником практики від підприємства за шкалою від 1 до 10, де «1» – «повністю не задоволена(ний), «10» – «повністю задоволена(ний)» 17%

здобувачів оцінило на «10» балів; 50% здобувачів оцінило на «9» балів; 133% здобувачів оцінило на «8» балів;

– 84% опитуваних студентів задоволені тривалістю практики для досягнення її цілей та завдань, 16% респондентів надало відповідь – «важко відповісти»;

– найбільш поширеними твердженнями щодо практики, які обрали здобувачі були: «на практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії», «завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом», «практика показала, що я можу самостійно виконувати більшість робочих завдань», «практика дозволила зрозуміти вимоги професії, необхідні для майбутньої роботи за фахом»;

– 68% студентів на питання «Чи хотіли б Ви проходити практику в цій організації (на цьому підприємстві) ще раз?» відповіли «так» та «скоріше так», 32% здобувачів ВО надало відповідь – «важко відповісти».

Результати анкетування свідчать про високий рівень задоволеності здобувачів практичної підготовки. Пропозицій щодо покращення практичної підготовки не було запропоновано.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023).

За результатом запропоновано:

продовжувати заходи з розширення та диверсифікації переліку баз практики;

здійснювати ретельну підготовку керівників практики до виконання завдань практики, проведення консультаційної роботи з ними.

23 разів прочитано