Записи

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: електронні журнали з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Презентация1

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: День філософії

Університет Туган-Барановського інформує: 18 листопада – Всесвітній день філософії.

Бібліотека Університету Туган-Барановського розкаже про одну цікаву книгу.

Філософська думка – провідний філософський часопис в Україні. Існує з 1927 року як орган найавторитетнішої української дослідницької установи в царині філософії – Інституту філософії Національної академії наук України (в радянський період – Академії наук УРСР).

Публікуються

 • якісні й ориґінальні академічні статті з філософії, незалежно від тематичної царини, стилю філософування та методологічних пріоритетів;
 • матеріали філософських дискусій;
 • рецензії на книги, описи книг і спеціально замовлені критичні розгляди.

Пріоритетом журналу є праці, які відображають «точки росту» сучасного філософського знання, мають високий евристичний потенціал, ініціюють і підтримують нові напрямки та методи досліджень.

Журнал покликаний не лише друкувати кращі теоретичні результати філософських досліджень. Він має утверджувати продуктивні форми наукової комунікації, високі стандарти досліджень та етосу інтелектуальної праці, протистояти тенденціям недоброякісності в науковій роботі.

Серед постійних завдань, над якими працює журнал – розвиток української філософської термінології, переклади сучасних і класичних філософських творів, міждисциплінарний аналіз визначальних подій і тенденцій в Україні й у світі, змістовне рецензування й обговорення філософських монографій та інших публікацій. Значущою для журналу є також загальна гуманітарна функція філософії – її методологічна роль у системі гуманітарного пізнання (передусім як основи міждисциплінарних досліджень) та в аналізі світоглядних і соціальних проблем, що виникають у розвитку українського суспільства та людства загалом.

Ще один пріоритет журналу – стан і розвиток української філософської спільноти, опанування нею світових стандартів філософських досліджень, освіти, суспільної дієвості філософії, співпраця з іноземними колеґами.

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: технічні науки

Перелік періодичних електронних видань з технічних наук.

Наукові журнали Університету Туган-Барановського

Вісник ДонНУЕТ «Економічні науки»

Журнал включено до переліку наукових  фахових  видань  України,   в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.).

Видання зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Реєстраційний номер КВ № 13182-2066ПР від 25. 07. 2007 р.

ISSN 2079-4819

Журнал включений до міжнародних наукометричних баз та інформаційно-аналітичних систем Index Copernicus, Google Scholar, ResearchBib, Scientific Indexing Services, Ulrich’s Periodical Directory, EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)

Статті у журналі друкуються українською, англійською та російською мовами.

Прийом статей здійснюється Вихід журналу
до 1 грудня до 31 січня
до 1 травня до 31 травня

НАШІ КООРДИНАТИ

вул. Трамвайна, 16, м. Кривий Ріг, 50005
e-mail: druk.visnyk@donnuet.edu.ua

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: видання з ресторанної справи

Перелік періодичних електронних видань з ресторанної справи.

 • Напої. Технології та інновації – науково-аналітичне фахове видання http://techdrinks.info/archive/
 • Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації – наукове фахове видання за спеціальностями: 181 «Харчові технології», 241 «Готельно-ресторанна справа». Журнал виходить 2 рази на рік http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/
 • Інновації та технології в сфері послуг і харчування – наукове видання http://itsf.chdtu.edu.ua/about
 • Готельний та ресторанний бізнес – інформаційно-ділове видання http://prohotelia.com/magazine/
 • Економіка та суспільство – наукове фахове видання. Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  241 – Готельно-ресторанна справа; 242 – Туризм; 292 – Міжнародні економічні відносини. Журнал виходить щомісяця https://economyandsociety.in.ua/

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: видання з ресторанної справи

Перелік періодичних електронних видань з ресторанної справи

 

 

Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: маркетинг онлайн

Перелік періодичних електронних видань з маркетингу.

 • Маркетинг і менеджмент –  наукове фахове видання, журнал виходить 4 рази на рік https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/content

 

 

 • Спілка рекламистів України – науково-практичне видання, журнал виходить 11 разів на рік http://reklamspilka.in.ua/ukr/main/

 

 • Маркетинг і цифрові технології – наукове фахове видання. Економічниі науки: 08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 08.00.04, 08.00.05, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 08.00.11.
  Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281. Журнал виходить 4 рази на рік. https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/about

 

 • Маркетинг і логистика – науково-практичний журнал, виходить 6 разів на рік https://marklog.ru/