Записи

Університет Туган-Барановського інформує: критерії оцінки мотиваційного листа

Під час оцінки мотиваційного листа Приймальна комісія Університету Туган-Барановського використовує такі критерії:

 • лист повинен бути написаний вступником особисто, без ознак плагіату та порушення інтересів третіх осіб;
 • зміст листа повинен бути простим, лаконічним і містити тільки важливі деталі, факти, цифри без інформації емоційного відтінку;
 • текст повинен бути структурованим на основні частини та розділеним на абзаци;
 • лист не повинен мати неправдивої інформації, або інформації, що суперечить чинному законодавству України;
 • на загальну оцінку мотиваційного листа також впливає наявність орфографічних і стилістичних помилок.
 • Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією Університету без присвоєння їм конкурсних балів.
 • Мотиваційні листи, подані невчасно, або такі, що не відповідатимуть вищезазначеним вимогам та критеріям, розглядатися Приймальною комісією ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського не будуть.

Університет Туган-Барановського інформує: структура мотиваційного листа

Мотиваційний лист, відповідно до цих Правил, – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Для вступу до Університету Туган-Барановського вступники готують мотиваційний лист та подають його разом із заявою на вступ окремо для кожної спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та рівня вступу до Приймальної комісії Університету тільки в електронній формі, крім визначених у пункті 6.1 розділу 6 цих Правил випадків, або в паперовій формі з особистим підписом вступника.

Структура мотиваційного листа має складатися із таких частин: вступна, основна і заключна.

У вступній частині повинно бути вказано:

 • прізвище, ім’я, по батькові адресанта (вступника), його адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону;
 • назву документу «Мотиваційний лист» з вирівнюванням по центру сторінки;
 • привітання членів Приймальної комісії в шанобливій формі;
 • обґрунтування свого бажання навчатися за обраною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою);
 • причини вибору ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського для здобуття вищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою);
 • очікувані перспективи навчання та професійної діяльності після здобуття вищої освіти.

В основній частині мотиваційного листа вступнику потрібно описати:

 • досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, практики, участь у проєктах, майстер-класах, тренінгах, що безпосередньо пов’язані із здобуттям майбутньої професії. Важливою складовою основної частини мотиваційного є інформація про соціальні та комунікативні навички, необхідні для здобуття окремих професій та подальшої успішної роботи за фахом (наприклад, маркетологом, менеджером, готельєром, турагентом тощо).
 • опосередковані навички і досвід;
 • академічні результати та досягнення з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (участь у конкурсах, конференціях, читаннях тощо);

У заключній частині має бути висловлена готовність вступника до опанування нових знань, здобуття досвіду в Університеті Туган-Барановського, впевненість у правильному виборі спеціальності (спеціалізації, освітньої програми).

Мотиваційний лист, підготовлений для подачі до Приймальної комісії Університету Туган-Барановського, повинен відповідати таким параметрам:

 • лист повинен бути підготовлений за допомогою текстового редактора Word без використання гіперпосилань, макросів, рисунків, таблиць, фотографій та збережений в форматі .doc або .docx;
 • мова написання мотиваційного листа – українська;
 • об’єм – 1-3 сторінки; формат сторінки – А4 (210×297 мм), орієнтація сторінки – «книжкова»;
 • поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см; шрифт Times New Roman, 14 пт., інтервал між рядками – 1,5; відступи абзаців – 1,25;
 • лист повинен мати наскрізну нумерацію сторінок з вільним розміщенням нумерації на листі.