Записи

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на спеціальності «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних  для подальшої професійної діяльності компетентностей» проводилось у формі онлайн-опитування 13.09.2021 – 24.09.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 5 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З опитаних здобувачів вищої освіти переддипломну практику проходили на підприємствах: ТОВ «Отель Делюкс» – 2 особи, ТОВ «Паркі» ‑ 1 особа, кафе «Сад» ‑ 1 особа, кафе «Любов і голуби» – 1 особа.

Перший блок питань було спрямовано на оцінку  досягнення основних цілей практики. Щодо оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, то респонденти оцінюють рівень досягнення цілей практики як високий:  50% опитаних обрали  варіанти відповіді «досягнуто повністю» та  50% – «скоріше досягнуто».

Відповідаючи на питання щодо формування, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах на базі знань, одержаних в Університеті, 80 % опитаних відповіли «досягнуто повністю» та 20% – «скоріше досягнуто».

Розподіл відповідей на питання «3. Виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності» є наступним: 80% обрали варіант відповіді «досягнуто повністю», 20%  відповіли «скоріше досягнуто.

Аналіз  можливих труднощів під час проходження практики, показав, що серед запропонованих варіантів труднощів більшість було позначено як такі, з якими респонденти не зустрічались при проходженні практики. Як такі, що мали місце, обирались такі: «Обмеження у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації та матеріально-технічного забезпечення» (20% вибору) та «Труднощі у підготовці звітної документації» (20% вибору). Інших труднощів, крім запропонованих у питанні, самі опитані здобувачі вищої освіти не вказали, хоча їм було надано таку можливість.

Аналіз відповідей щодо оцінки взаємодії з керівниками практики засвідчили високий рівень задоволеності взаємодією з керівниками практики. Щодо взаємодії з керівником практики від Університету всі респонденти поставили оцінки 10 з 10. Взаємодію із керівником практики від підприємства опитані здобувачі вищої освіти оцінили таким чином: 80% опитаних поставили оцінки 10, 20% опитаних поставили оцінку 6.

На виявлення особливостей сприйняття результатів практики здобувачами вищої освіти було спрямоване питання, що містило пари протилежних за змістом тверджень щодо вибору професії, достатності отриманих знань, корисності практики для розуміння вимог професії та результативності практики загалом. Більшість респондентів обрали «позитивні» твердження із запропонованих пар. Найчастіше обирались твердження «Завдяки практиці я отримав (отримала) знання та навички, необхідні для майбутньої роботи за фахом» (80% опитаних), «Практика дозволила зрозуміти вимоги професії, необхідні для майбутньої роботи за фахом» (80% опитаних), «На практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії» (80% опитаних). Однак мали місце також негативні відповіді «Завдяки практиці я отримав (отримала) лише інформацію, необхідну для написання звіту» (20% опитаних) та «Практика виявила прогалини у моїй фаховій підготовці» (20% опитаних).

На оцінку загальної задоволеності від проходження практики було спрямовано також питання щодо бажання респондентів пройти практику у тій же самій організації (підприємстві) ще раз. Більшість опитаних здобувачів вищої освіти обрали варіанти відповіді «Так, хотів (хотіла) б».

За результатом анкетування групою забезпечення ОП «Готельно-ресторанний бізнес» запропоновано:

– групі забезпечення провести  аналіз чинників, що сприяють та перешкоджають    отриманню фахових компетенцій здобувачами вищої освіти з точки зору вимог реальних робочих завдань;

– провести додаткові бесіди з керівниками практики від підприємства щодо  необхідності створення умов для доступу до необхідних для виконання завдань практики інформації та матеріально-технічного забезпечення.