Записи

Про результати опитування за анкетою SQ_2 здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 10.04-13.04.2023 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію про можливість їх вибору;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» були: «Інформація міститься на сайті Університету» (64%), «Інформація міститься на сайті кафедри» (73%) та «Від директора ННІ» (73%);

– 45% респондентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору, 45% здобувачів ВО зверталися за консультацією до керівника ОП та 27% враховували думку завідувача кафедри;

– при відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 18% опитуваних відповіло, що орієнтуються на думку викладачів, 73% вважають корисними консультацію завідувача кафедри та керівника освітньої програми, 9% орієнтуються лише на власну думку;

– 100% здобувачів зазначили, що їм важлива (45%) або скоріш важлива (55%) можливість самостійного вибору дисциплін;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру.

– 98% респондентів зазначили, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору. Пропозицій щодо удосконалення процедури вибору дисциплін не було надано;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Практична спрямованість дисципліни» (64% респондентів), «Спрямованість дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професій» (82% респондентів), «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією» (82% респондентів).

– респонденти продемонстрували середній рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету 46%).

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є розвиток іноземна мова, інформаційних технологій, публічних виступів та проведення презентацій, управління стресом.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 13 від 14.04.2023 ).

За результатом запропоновано:

1. періодично проводити заходи для інформування здобувачів вищої освіти щодо вибіркових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки (гарант, завідувач кафедри, викладачі);

2. організовувати консультації здобувачів для надання додаткової інформації про можливість вибору навчальних дисциплін.

3. додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо