Стратегія Університету (2021-2025 рр.)

Стратегічна ціль Університету полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб національного господарства, ринку праці та гармонійно розвинутих особистостей, націлених на реалізацію власного внеску в розвиток української економіки, державності, громадянського суспільства, шляхом розвитку творчих та лідерських здібностей, критичного мислення, формування професійних компетенцій

Мета стратегії: забезпечення стійкого зростання конкурентоспроможності ДонНУЕТ, підвищення рівня інтегрованості у Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір

Цілі:

 • формування освітньо-дослідницького центру, ядром якого виступає ДонНУЕТ
 • входження до 50-ти кращих університетів України
 • створення е-Університету
 • забезпечення професійного зростання та саморозвитку співробітників Університету
 • формування корпоративної культури лідерства

Досягнення мети та цілей передбачається здійснити на основі:

 • інтернаціоналізації освіти та наукових досліджень
 • удосконалення системи управління Університетом
 • постійного підвищення якості освітньої діяльності
 • розвитку людини (співробітників, здобувачів вищої освіти)
 • організації усіх сфер діяльності Університету на основі використання сучасних ІКТ
 • розвитку інфраструктури освітньо-наукової, культурної, спортивної та громадської діяльності
 • фінансової незалежності

СКАЧАТИ ДОКУМЕНТ

ПРОГРАМА 1  АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Задачі:

 • формування та активна діяльність Наглядової ради
 • удосконалення системи менеджменту якості
 • реалізація  проєктного механізму управління
 • розвиток системи електронного документообігу

ПРОГРАМА 2  ФОРМУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА ІМІДЖУ УНІВЕРСИТЕТУ

Задачі:

 • підтримка іміджу Університету як національного лідера, який має столітню історію, накопичений багатий досвід освітньої, наукової та інноваційної діяльності, потужний науковий, інтелектуальний і кадровий потенціал
 • формування іміджу Університету на міжнародному рівні

ПРОГРАМА 3  РОЗШИРЕННЯ ПРИСУТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Задачі:

 • збільшення контингенту студентів
 • ліцензування нових освітніх програм

ПРОГРАМА 4  ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Задачі:

 • підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності
 • інтенсифікація застосування дистанційних технологій навчання

ПРОГРАМА 5   ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Задачі:

 • розвиток міжнародної академічної мобільності
 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними, дослідницькими, виробничими та іншими установами
 • збільшення контингенту іноземних студентів

ПРОГРАМА 6   НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Задачі:

 • розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень
 • впровадження результатів наукових досліджень, проведених в Університеті
 • створення наукового та інноваційного простору

ПРОГРАМА 7   САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ

Задачі:

 • формування системи якісного кадрового забезпечення освітньої, наукової та адміністративно-управлінської діяльності
 • забезпечення самореалізації, індивідуальної траєкторії розвитку, професійного зростання співробітників Університету

ПРОГРАМА 8   ІНФОРМАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Задачі:

 • розвиток вебресурсів Університету та вдосконалення контенту
 • створення єдиного електронного навчально-наукового середовища Університету

ПРОГРАМА 9   СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА

Задачі:

 • створення навчальних лабораторій
 • розвиток інфраструктури електронного освітнього середовища
 • впровадження ІКТ у діяльність Університету

ПРОГРАМА 10   ФІНАНСОВА ОПТИМІЗАЦІЯ

Задачі:

 • підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності Університету
 • диверсифікація джерел фінансування розвитку забезпечення прозорості використання коштів