Сайт кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Про кафедру

Кафедру маркетингу та менеджменту ДонНУЕТ було створено 24 жовтня 2014 р. З 2016 року кафедру було перейменовано у кафедру маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування. Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування.

Станом на 01 вересня 2022 року кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців різних ступенів вищої освіти за освітніми програмами:

Бакалавр: 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»

Магістр: «Антикризовий менеджмент організацій» (073 «Менеджмент»), «Стратегічний маркетинг» (075 Маркетинг), «Місцеве самоврядування» (281 «Публічне управління та адміністрування»).

Завідувачем кафедри протягом 2014-2017 рр. була доктор економічних наук, доцент – Маловичко Світлана Вікторівна, протягом 2017-2019 рр. -кандидат економічних наук, доцент – Приймак Наталія Сергіївна, у 2019-2022 роках кафедру очолювала доктор економічних наук, доцент Іванова Наталя Сергіївна. Із вересня 2022 року в.о. завідувача кафери призначчено доктора економічних наук, доцента Приймак Наталію Сергіївну.

Науково-педагогічний персонал кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування здійснює активну видавничу діяльність. Колективом кафедри за чотири останніх роки опубліковано понад 150 науково – методичних і наукових робіт, у т.ч.: 7 монографій (з них 5 – колективні), понад 115 наукових статей. Викладачі кафедри брали участь у науково-практичних конференціях різного рівня, протягом двох останніх років було зроблено 45 доповідей в т.ч.: 35 на міжнародних (з них: 13 доповідей на конференціях ДонНУЕТ) і 10 на Всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях.

Підготовка фахівців з менеджменту, маркетингу та публічного адміністрування здійснюється у відповідності з навчальними планами, якими передбачено поєднання навчальних аудиторних занять, самостійної роботи, індивідуальної роботи, проходження практики на підприємствах, підготовку та захист кваліфікаційних робіт.

Науково-педагогічний персонал кафедри здійснює керування науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, результати наукових досліджень яких проходять апробацію на науково-практичних конференціях різного рівня. На постійній основі на кафедрі проводиться фестиваль реклами AdFest, тренінги у форматі open-spaces.

Із 2020/2021 н.р. року викладачі кафедри проводять координаційну діяльність із проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент».

Карабаза Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування,
доцент кафедри міжнародної економіки, кандидат економічних наук

ДЕТАЛЬНІШЕ

Приймак Наталія Сергіївна

Завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, доктор економічний наук

ДЕТАЛЬНІШЕ

Барабанова Валентина Віталіївна

доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

ДЕТАЛЬНІШЕ

Шаповалова Інесса Вадимівна

Старший викладач  кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

ДЕТАЛЬНІШЕ

Шамрін Руслан Володимирович

Старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

ДЕТАЛЬНІШЕ

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування приймає активну участь у науково-дослідній роботі ДонНУЕТ.

На базі кафедри функціонує науково-дослідна лабораторія “Актуальні аспекти менеджменту та маркетингу підприємств” та “Формування компетентностей суб’єктів публічного адміністрування”

З 2015 р. – по теперішній час колектив кафедри здійснив такі наукові дослідження:.:

1. «Формування системи інноваційного маркетингу підприємств» (номер державної реєстрації 0115U005050, 2015-2016 рр.).

2. «Розробка та реалізація концепції управління конкурентостійкістю підприємств в умовах маркетингової орієнтації» (номер державної реєстрації 0115U005052, 2015-2016 рр.).

3. «Формування системи управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах» (ТОВ «Аскольд» 2016 р.)

4. «Механізм та напрямки розвитку сучасного маркетингу в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (номер державної реєстрації 0115U005051, 2015–2017 рр.).

5. «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (номер державної реєстрації 0118U100276, 2018–2019 рр.)

6. «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (номер державної реєстрації 0118U100488, 2018-2020 рр.).

7. «Науково-методичні рекомендації щодо використання математичних моделей в системі менеджменту та маркетингу ТОВ «КРОМ» (2019 р.)

8. «Моніторинг ринку будівельних послуг» (2019 р.)

9. «Дослідження поведінки споживачів послуг з автомиття машин на ринку України» (2020 р.)

10. «Рекомендації щодо маркетингової стратегії підприємства на основі дослідження ринку виробів із бетону, гіпсу та цементу» (2021 р.)

11. «Ефективні моделі соціального партнерства для забезпечення сталого розвитку: держава, освіта, бізнес» (номер державної реєстрації 0120U101528, 2020–2022 рр.)

12. «Механізми управління інноваційним маркетингом в умовах нестабільності зовнішнього середовища» (номер державної реєстрації 0120U101462, 2020–2023 рр.)

13. «Обґрунтування стратегічних можливостей підприємств на ринку» (номер державної реєстрації 0121U110139, 2021-2023 рр.)

МОНОГРАФІЇ:

1. Формування системи інноваційного маркетингу підприємств : монографія / [С. В. Маловичко та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2016. 215 с

2. Іванова Н.С. Прогнозування економічної безпеки регіонів для забезпечення безпеки національної економіки: монографія. Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д.О., 2018. 381 с. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/1340

3. Антикризове управління економічним розвитком регіонів : колективна монографія / за ред. Н. С. Іванової. Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2019. 226 c. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/id/eprint/1340

4. Приймак Н.С. Управління стратегічними змінами в системі менеджменту підприємств: монографія. Кривий Ріг: ФОП Чернявський Д.О., 2019. 353 с. 

5. Ensuring The National Economic Interests In The Context Of European Integration Processes: Collective monograph. / edited by N. Ivanova. Prague: Oktan-Print s.r.o., 2020. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2141/1/Ivanova_mono_25_06_2020.pdf

6. Публічне управління та адміністрування в забезпеченні реалізації цілей сталого розвитку: монографія. [Електронний ресурс] / Н.С. Іванова, Н.С. Приймак, І.А. Карабаза, В.В. Барабанова та ін.; ред. Н.С. Іванова. – Кривий Ріг : Вид.ДонНУЕТ, 2021. – 162 с. URL: http://elibrary.donnuet.edu.ua/2325/

7. Chernega, O., Yakovenko, Uy., Chepurnova, A., Makieieva, O., Nieizviestna, O., Ivanova, N. et. al.; Ivanova, N., Kozhukhova, T. (Eds.) (2021). Econometric modeling of managerial decisions at the macro and micro levels. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 200. doi: 10.15587/978-617-7319-37-4

8. Chernega, O., Kolchuk, M., Bocharova, Yu., Ishchenko, O., Ostapenko, S., Revutska, S. et. al.; Chernega, O., Bocharova, Yu. (Eds.) (2022). Challenges and paradigm of national and international security of the XXI century: economic and technogenic discourse. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 212. doi: 10.15587/978-617-7319-59-6

Дисципліни, які викладаються:

Адміністративний менеджмент

Етика бізнесу

Інноваційний маркетинг

Комунікативний менеджмент

Маркетингова товарна політика

Маркетингове ціноутворення

Маркетингові дослідження

Поведінка споживачів

Самоменеджмент

Теорія організацій

Управління інноваціями

Управління організаційною поведінкою

Маркетингові комунікації

Менеджмент

Маркетинг

Маркетинг послуг

Управління проєктами

Товарна інноваційна політика

Маркетинговий менеджмент

Бюджетний менеджмент

Електронне врядування  та електронна демократія

Корпоративне управління

Менеджмент організацій

Муніципальний менеджмент

Міжнародний маркетинг

Управління стратегічними змінами

Публічна політика та публічне управління

Студенту

Вступнику

073 Менеджмент

075 Маркетинг