Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_13 щодо перегляду ОП та змістовності залучення до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо перегляду ОП, проведеного 23.10-27.10.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності освітньою програмою. Опитування було проведено із використанням сервісу Microsoft Forms.

Здобувачам було запропоновано оцінити освітню програму, за якою вони навчаються за 25 критеріями.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 34% опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти задовольняють компоненти освітньої програма (ОП), за якою вони навчаються, а програма не потребує перегляду. Відповідно, 66 % здобувачів вважає, що до ОП можуть бути внесені зміни але лише за умови змістовного обґрунтування цих змін та в залежності від пропозицій здобувачів ВО, роботодавців;

– 67% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що їм не відомі зміни ОП, що вносилися за результатами її перегляду;

– 100% респондентів визначили, що ОП, за якою вони здобувають освіту, відмінно і добре формує академічні знання та навички;

– 100% опитуваних здобувачів відзначили, що ОП відмінно і добре сприяє їх особистісному розвитку;

– 33% опитуваних визначили, що успішне опанування ОП може «відмінно» вплинути на їх майбутню кар’єру, а 67% визначає, що опанування ОП може «добре» вплинути на їх майбутню кар’єру;

– 67 % опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» відзначили, що ОП відповідає їх потребам та сучасним потребам суспільства, 33% не визначились;

– 67 % опитуваних здобувачів ОП визначили, що необхідність перегляду ОП, може бути викликана, перш за зміною потреб ринку праці та суспільства.

– 100 % опитуваних здобувачів ОП вважають, що ОП «відповідає» та «швидше відповідає» сучасним потребам ринку праці та суспільства;

– 100% респондентів вважають, що перегляд переліку обов’язкових дисциплін за ОП не є необхідним;

– основною причиною для перегляду переліку обов’язкових дисциплін на ОП респонденти визначають необхідність удосконалення ОП (50%) та досвід, отриманий під час практичної підготовки або роботи за спеціальністю (50%);

– 83% опитуваних здобувачів ОП вважають перелік вибіркових дисциплін за ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти не потребує перегляду, 17% – потребує ;

– основною причиною для перегляду переліку вибіркових дисциплін на ОП респонденти визначили необхідність удосконалення ОП;

– результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня стосовно наявної форми атестації за ОП, яка відповідає Стандарту вищої освіти, та їх бажанню внести зміни до форм атестації, показали, що 100% респондентів впевнені, що форми атестації, наявні в ОП, достатні для визначення їх кваліфікації;

– 83% опитуваних здобувачів висловили думку, що графіку організації навчального процесу за ОП повністю відповідає цілям ОП та навчальному плану, водночас 17% респондентів вважають, що графік не враховує специфіку навчання за ОП;

– на думку 100% опитуваних здобувачів ОП навчальний план за їх ОП повністю відповідає цілям ОП, компетентностям та кваліфікації випускників, а форми викладання за ОП на думку 33% не потребують перегляду, 67% важко відповісти;

– 67% опитуваних здобувачів ОП вважають, що інтелектуальні та матеріально-технічні ресурси Університету достатні для досягнення цілей за вашою ОП, вони відповідають цілям ОП та формам навчання і викладання, 33% опитуваних респондентів відзначили, що їм важко дати оцінку інтелектуальним та матеріально-технічним ресурсам Університету;

– щодо відповідності результатів навчання за ОП очікуванням опитуваних здобувачів, їх потребам та рівню задоволеності навчанням, то 50% опитуваних здобувачів визначили, що «задоволені» та 50% «швидше задоволені»;

– серед опитуваних здобувачів ОП, що мають є виробничий досвід, практику чи роботу, 50% опитуваних відзначили, що результати навчання за ОП «відповідають достатньо» вимогам та очікуванням роботодавців, 50% – «швидше відповідають»;

– 83% опитуваних здобувачів за ОП визначили, що в цілому вони «задоволені», а 17% «щвидше задоволені» навчанням за даною ОП;

– 50% опитуваних респондентів вважають, що ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти є «сучасною та затребуваною», 50% вважає її «достатньою для працевлаштування»;

У відкритому питанні, серед пропозиції, які були висунуті здобувачами ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо удосконалення освітньої програми, було запропоновано наступні варіанти: «введення нових вибіркових дисциплін», «перегляд змісту обов’язкових дисциплін», «поглиблення практичної підготовки».

Результати опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти (анкета SQ_13) дозволяють зробити висновок про достатній рівень їх

задоволеності навчанням за ОП, сприятливим начальним середовищем та фактами залучення до освітнього процесу професіоналів-практиків та експертів роботодавців, систематичним опитування щодо задоволеності студентів стилем і методами викладання освітніх компонентів освітньої програми.

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол №5 від 16.11.2023), було ухвалено: здійснити перегляд змісту обов’язкових дисциплін ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»; здійснити перегляд списку вибіркових дисциплін (додати нові вибіркові дисципліни з метою поглиблення практичної підготовки студентів) на наступний навчальний рік.

24 разів прочитано