Про результати опитування за анкетою SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_5 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо відповідності форм, методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 25.09.2023 р. по 30.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% опитаних здобувачів ВО повністю влаштовують можливості обирати дисципліни для вивчення, які надає університет;

– 50% опитуваних здобувачів ВО стверджує, що знання, вміння й навички, які отримуються в Університеті є достатніми для їх майбутньої професійної діяльності, 50% опитуваних вважають відповідні знання та вміння скоріше достатніми;

– 100% респондентів стверджує, що їх повністю задовольняє рівень викладання навчального матеріалу на лекціях;

– 100% опитуваних студентів зазначило, що їх повністю задовольняє викладання навчального матеріалу на семінарських і практичних заняттях;

– на думку здобувачів ВО, які взяли участь у анкетуванні, найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу є наступні форми роботи на заняттях: «брати участь в обговореннях», «виконувати творчі, нестандартні завдання», «брати участь у розробці різного роду проектів і реалізовувати їх», «брати участь у групових формах роботи», «розв’язувати проблемні завдання, доходити самостійних висновків»;

– 100% опитуваних здобувачів ВО зазначило, що викладачі здійснюють інформування про організацію освітнього процесу з дисципліни щодо кількості модулів та годин у кожному з них, змісту та мети модулів, критеріїв оцінювання тощо;

– 100% респондентів стверджує, що викладачі надають вичерпну інформацію щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

– 100% здобувачів ВО зазначило, що їм повністю зрозумілі критерії оцінювання знань, умінь і навичок, що застосовуються викладачами та підтвердили, що відповідні критерії відповідають реальним вимогам до якості підготовки;

– 100% студентів підтвердило, що їм завжди зрозумілі цілі, що ставляться на занятті;

– 50% опитуваних надало відповідь, що загальна результативність занять з точки зору досягнення їх цілей є високою, тоді як 50% оцінило результативність як скоріш висока;

– 50% здобувачів ВО зазначило, що на їх погляд забезпечується об’єктивна оцінка рівня їх академічних досягнень чинними процедурами контролю, тоді як 50% визначило рівень скоріше забезпечується;

– можливості дистанційного вивчення навчальних дисциплін, які надає Університет повністю задовольняє 100% студентів;

– 100% опитуваних надало відповідь, що вони брали участь в науковій діяльності в Університеті раніше та беруть зараз та їх повністю задовольняють можливості участі у науковій діяльності, наявні в Університеті;

– 100% опитуваних студентів зазначило, що викладачі використовують під час викладання навчальних дисциплін групові проекти часто або час від часу.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри фінансів, обліку та оподаткування прийняті наступні рішення:

1) НПП, які викладають дисципліни на освітній програмі, на першому занятті більше приділити увагу оцінці рівня академічних досягнень здобувачів ВО чинними процедурами контролю;

2) гаранту ОП «Місцеві фінанси» продовжувати позитивну практику залучення здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Місцеві фінанси» другого (магістерського) рівня вищої освіти, до участі у науковій діяльності, що підвищить їх рівень академічних досягнень.

15 разів прочитано