Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій

У опитуванні щодо відповідності політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті за анкетою форми SQ_12 взяли участь здобувачів ВО другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Готельно-ресторанний бізнес». Анкетування проводилось в період з 16.10.2023-20.10.2023 р. в он-лайн формі з використанням сервісу Microsoft Forms.

Результати анкетування є наступними:

– 75% здобувачів ВО надали відповідь, що вони добре знайомі із процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ, 25% здобувачів вважають, що скоріше знайомі із даною процедурою. Всі респонденти серед офіційних документів, у яких міститься порядок розв’язання конфліктних ситуацій у ДонНУЕТ зазначили Положення ДонНУЕТ та Кодекс етики та гідності;

– серед заходів, що вживаються в Університеті для запобігання виникнення конфліктних ситуацій, здобувачів ВО назвали ознайомлення з офіційними документами щодо запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій в ДонНУЕТ, тематичні заходи, присвячені запобіганню окремих видів конфліктів та опитування;

– 20% здобувачів Во зазначили, що вони стикалися із конфліктами «студент-студент». 100% зазначили, що ніколи або майже не стикалися із конфліком «студент-викладач», про конфлікт «батьки-адмінстрація» жодних відповідей не надходило;

– 100% респондентів зазначили, що під час навчання у ДонНУЕТ вони не стикалися з випадками корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації;

–20% опитаних, які стикалися із конфліктними ситуаціями, обізнані з процедурами вирішення конфліктних ситуацій, законодавчими та нормативними документами Університету, які регулюють дані процедури. основний тип конфліктних ситуацій, який виникав – нетолерантне спілкування між студентами;

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №5 від 20.11.2023 р.) ухвалено наступні рішення:

1) запропоновано доводити інформацію про механізми врегулювання можливих конфліктів до здобувачів освіти не тільки через нормативні документи на інформаційних ресурсах Університету та посилання на них під час загальних організаційних зборів, а й у всі інші можливі способи, задля досягнення високого рівня обізнаності цільової аудиторії з відповідних питань (викладачі, гарант, зав. кафедри);

2) реалізувати і надалі політику нульової толерантності до проявів корупції, булінга, сексуальних домагань, дискримінації, повідомляти про їх виникнення;

3) дотримуватися превентивної тактики врегулювання конфліктних ситуацій

10 разів прочитано