Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження

Опитування щодо оцінки здобувачами вищої освіти ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти навчального навантаження (SQ_4) стосувалось виявлення рівня задоволеності респондентів доступністю організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, інформованості щодо різних аспектів навчального навантаження, обсягом навчального навантаження, термінами виконання різних видів робіт та проводилось у формі онлайн-опитування у період 25.09.2023-30.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms..

З огляду на порівняно вузьку тему опитування і подібність оцінюваних показників, анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»).

Виходячи з середніх оцінок, найвище опитані здобувачі вищої освіти оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження: розклад занять (4,3), оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять (4,5); актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (4,4); оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять (4,5); оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять (4,5); оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів) (4,5); оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,5); рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4); рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати (4,6); оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження (4,5); оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,6); оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (4,6); рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати (4,7).

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження: рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4).

Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як скоріше оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань повністю відповідає потребам здобувачів ВО, кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва (протокол №4 від 16.10.2023 р.) запропоновано: гаранту ОП забезпечити проведення зборів із здобувачами ВО та провести роз’яснювальну роботу щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) задля підвищення рівня їх обізнаності за цими питаннями.

11 разів прочитано