Опитування здобувачів ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти, за змістом анкети SQ 3 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей» проводилось у формі онлайн-опитування 18.09.2023-22.09.2023 рр. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Перший блок питань було спрямовано на оцінку опитаними здобувачами вищої освіти ступеня, у якому було досягнуто основні цілі практики. Щодо оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії, то респонденти оцінюють рівень досягнення цілей практики як високий: 75% опитаних обрали варіанти відповіді «досягнуто повністю» та 25% – «скоріше досягнуто». Загалом респонденти оцінюють рівень формування професійних умінь як високий – 75% респондентів зазначило, що цілі «Досягнуто повністю», 25% – «Скоріше досягнуто».

При відповіді на питання «Виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності» 67% респондентів погодилися з тим, що проходження практики стимулює до системного поновлення своїх знань та застосування їх на практиці. 33% особи обрали варіант відповідь «скоріше досягнуто».

На низку наступних питань (недостатність отриманих в ході навчання в Університеті знань; погане ставлення представників бази практики; обмеження у доступі до необхідних для виконання завдань практики інформації та матеріально-технічного забезпечення; недоліки в організації практики; відсутність допомоги керівника від бази практики; обмеження у доступі до методичного забезпечення практичної підготовки) більшість респондентів (85-90%) відповіли – «Ні, не доводилось». На питання «Труднощі у підготовці звітної документації» 85 % респондентів відповіли «Ні, не доводилось», 15% респондентів дали відповідь «Так, доводилось».

Взаємодію з керівником практики від університету на високому рівні (від 9 до 10 балів) оцінили 100 % опитаних. Взаємодію із керівником практики від підприємства опитані здобувачі вищої освіти оцінили таким чином: 67% опитаних поставили оцінки 10, 33% опитаних поставили оцінку 9.

Оцінка тривалості практики була позитивною за даними анкет студентів. На запитання «Як Ви вважаєте, чи достатньою є тривалість практики для досягнення її цілей та завдань?» 100% опитаних визначили, що її тривалість достатня. На оцінку загальної задоволеності від проходження практики було спрямовано питання щодо бажання респондентів пройти практику у тій же самій організації (підприємстві) ще раз. Більшість опитаних здобувачів вищої освіти обрали варіанти відповіді «Так, хотів (хотіла) б» (85%). Найбільш поширеними твердженнями щодо практики, які обрали здобувачі було «Практика дозволила зрозуміти вимоги професії, необхідні для майбутньої роботи за фахом» та «На практиці я переконався (переконалась) у правильності вибору професії».

Пропозиції здобувачів вищої освіти щодо покращення практичної підготовки розподілилися таким чином: «Все влаштовує» – 83 % «Застосування нових підходів» -17 %.

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва запропоновано: підвищити рівень консультаційної підтримки здобувачів вищої освіти з боку керівників практики (фокус уваги – підготовка звітної документації з практики).

12 разів прочитано