НДЛ «Актуальні аспекти менеджменту та маркетингу підприємств»

Науковий керівник
Іванова Н.С, д.е.н., доцент
E-mail: ivanova@donnuet.edu.ua

Науково-дослідна лабораторія «Актуальні аспекти менеджменту та маркетингу підприємств» створена на базі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Метою діяльності лабораторії є проведення теоретичних та прикладних досліджень щодо управління складними соціально-економічними системами, якими є підприємства різних форм власності та організаційної структури. Дослідження спрямовані на обґрунтування та розробку інноваційних методів управління, впровадження результатів досліджень у практику та навчальний процес.

Основні напрями досліджень:

  • наукове обґрунтування інноваційних методів та інструментів управління
  • створення стратегій забезпечення економічного розвитку підприємств
  • розробка програм антикризового менеджменту складних соціально-економічних систем
  • розробка заходів забезпечення економічних інтересів підприємств задля сталого розвитку регіонів, держави
  • регулювання економічної безпеки підприємств
  • дослідження та класифікація загроз ефективного функціонування підприємств
  • розробка превентивних заходів для запобігання впливу внутрішніх та зовнішніх загроз економічному розвитку складних соціально-економічних систем.

 

Виконання досліджень за держбюджетною тематикою:

0118U100276 «Антикризовий менеджмент як фактор забезпечення економічного розвитку регіону» (2018-2019 рр.)

0118U100488 «Стратегічне управління змінами на підприємстві в умовах нестабільного зовнішнього середовища» (2019-2020 рр.)

У рамках діяльності лабораторії виконано та виконуються дисертаційні роботи:

Іванова Н.С. Прогнозування забезпечення економічної безпеки національної економіки: регіональний аспект. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля». – Дніпро, 2018.

Приймак Н.С. Тема роботи: «Управління стратегічними змінами на підприємстві» – спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2020 р.