Навчальний відділ – структурний підрозділ ДонНУЕТ, призначений для планування, організації, контролю і координації навчальної діяльності в Університеті.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд. 409

td@donnuet.edu.ua

Керівник навчального відділу —  Ляшенко О.С.

Основними завданнями навчального відділу є:

 • розробка стратегії навчальної роботи в Університеті
 • координація роботи навчально-наукових інститутів і кафедр у питаннях виконання державних вимог до організації навчальної роботи
 • внесення та редагування повних та достовірних даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти
 • надання офіційної звітності
 • участь у розробці та впровадженні нових методів контролю знань за денною та заочною формами навчання
 • участь у розробці положень про систему контролю якості навчального процесу
 • проведення аналізу методичного забезпечення освітньої діяльності
 • створення єдиного банку завдань для проведення контролю знань будь якого рівня
 • організація проведення вхідного контролю, розробка принципів та методики проведення, аналіз результатів
 • організація проведення підсумкового контролю та атестації, розробка принципів та методики проведення, аналіз результатів
 • контроль за плануванням навантаження науково-педагогічних працівників, участь у розробці нормативних документів Університету, пов’язаних з плануванням праці, методична допомога у плануванні
 • контроль за виконанням науково-педагогічними працівниками навчального навантаження
 • контроль за виконанням студентами навчального плану
 • підготовка документів щодо ліцензування та акредитації нових освітніх програм
 • аналіз, узагальнення та статистична обробка інформації щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей акредитаційним вимогам