Конференція трудового колективу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського – вищий колегіальний орган громадського самоврядування Університету, який здійснює свою діяльність відповідно до Положення про конференцію трудового колективу

Конференція трудового колективу Університету є виборним органом, в якому представлені всі категорії працівників Університету та його структурних підрозділів, а також представники з числа осіб, які навчаються в Університеті

Адреса: вул. Трамвайна, 16

Голова конференції трудового колективу – Роминуха Анатолій Миколайович, доцент, к.іст.н.

Заступник голови конференції трудового колективу –Літус Олена Євгеніївна

Секретар конференції трудового колективу Снігур Катерина Володимірівна

Конференція трудового колективу:

  • погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього
  • заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність
  • обирає комісію з трудових спорів, відповідно до законодавства про працю
  • розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету
  • затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету і колективний договір, а також зміни до них
  • розглядає інші питання діяльності Університету