Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін є структурним підрозділом навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування ДонНУЕТ.

Кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації фахівців усіх ступенів вищої освіти (ступінь «Бакалавр», «Магістр», ступінь «Доктор філософії») та викладання дисциплін, пов’язаних з іноземними та українською мовами, а також гуманітарних, загально-наукових та правових дисицплін для всіх спеціальностей Університету.
Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців ступеня «Бакалавр» за спеціальністю:
035 «Філологія» (спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)

Завідувач кафедри – к.пед.н., доцент Остапенко С.А.

Адреса: вул. Трамвайна, 16, ауд.504

Кафедра іноземних мов була створена у 1959 р. та була перейменована у кафедру іноземної філології та перекладу у 2017 р, у 2019 була реорганизована у кафедру іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Кафедрою забезпечується організація та проведення навчального процесу із наступних навчальних дисциплін:

 • Академічне письмо
 • Господарське право
 • Державне та регіональне управління
 • Ділова українська мова
 • Друга іноземна мова
 • Економічна та політична конфліктологія
 • Етика ділового спілкування
 • Іноземна мова
 • Конфліктологія в туризмі
 • Організація проведення ділових переговорів
 • Практикум з іноземної мови
 • Психологія
 • Риторика
 • Соціологія і політологія
 • Трудове право
 • Філософія
 • Цивілізаційні трансформації сучасності
 • Іноземна мова (Поглиблений курс)
 • Конституція та врядування
 • Міжнародне право
 • Наукова українська мова
 • Політичні інститути і процеси
 • Трудове право
 • Психологія і педагогіка вищої школи
 • Практичний курс основної (англійської) іноземної мови:
  – Практична фонетика
  – Практична граматика
  – Аналітичне читання та розмовний практикум
 • Практичний курс третьої (іспанської) іноземної мови
 • Історія зарубіжної літератури
 • Історія англійської мови
 • Вступ до мовознавства та основи теорії мовної комунікації
 • Вступ до перекладознавства та основи редагування перекладів
 • Практика перекладу з основної іноземної мови
 • Практика перекладу з другої іноземної мови
 • Латинська мова
 • Лінгвокраїнознавство та література країн основної іноземної мови
 • Лінгвокраїнознавство та література країн другої іноземної мови
 • Сучасна українська література
 • Українська мова (за проф. спрямуванням)
 • Переклад ділового мовлення та комерційної документації
 • Практика усного перекладу
 • Порівняльна граматика англійської та української мови
 • Порівняльна лексикологія англійської та української мови
 • Порівняльна стилістика англійської та української мови