Наглядова рада Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі ‒ Університет) – орган, який створено за рішенням засновника для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення

Наглядова рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства, незалежності й гласності

Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються Статутом Університету

Основними завданнями Наглядової ради є:

  • сприяння ефективному розвитку Університету
  • надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної політики у галузі вищої освіти
  • залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів його розвитку і здійснення контролю за їх використанням
  • здійснення контролю за діяльністю Університету, заслуховування звітів ректора про виконання основних завдань Університету
  • сприяння органам громадського самоврядування Університету в здійсненні їх діяльності
  • забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку і підвищення якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності Університету
  • сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної діяльності, його соціальної інфраструктури
  • сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему
  • пошук шляхів розширення та вдосконалення міжнародного співробітництва Університету
  • сприяння творенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої освіти, науки і культури на загальнодержавному рівні