Підсумки засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

24 червня 2021 р. відбулося засідання № 15 Вченої ради Університету Туган-Барановського.

На засіданні були присутні 18 осіб із 25 загального складу Вченої ради:

Барабанова В.В. – директор ННІРБТ, к.е.н., доцент; Богатирьова Г.А. – учений секретар, доцент кафедри туризму та країнознавства, к.пед.н., доцент; Іванова Н.С. – завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування, д.е.н., професор; Кожухова Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку, д.е.н., доцент; Літус О.Є. – керівник відділу інноваційних освітніх технологій; Нєізвестна О.В. – директор ННІЕУА, к.е.н., доцент; Ніколайчук О.А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва, к.е.н., доцент; Шендригоренко М.Т., завідувач кафедри обліку та аудиту, к.е.н., доцент; Яковенко Ю.В. – аспірант; Брянцова Ю.А. – в.о. головного бухгалтера; Омельченко О.В. – завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, к.т.н.; Снігур К.В. – керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації; Бочарова Ю.Г. – завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доцент; Романуха О.М. – голова первинної профспілкової організації ДонНУЕТ, к.іст.н., доцент; Остапенко С.А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін, к.пед.н., доцент; Хорольський В.П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання, д.т.н., професор; Околович В., Сарапіна М. – представники студентського самоврядування.

На засіданні Вченої ради були розглянуті питання порядку денного й ухвалені рішення:

1. Прийнято рішення щодо затвердження звіту з наукової діяльності Університету за І півріччя 2021 р.

2. Затверджені результати підсумкової атестації аспірантів ДонНУЕТ.

3. Ухвалено проміжний звіт щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом».

4. Рекомендовані до друку:

колективні монографії:

– кафедри фінансів, обліку та оподаткування «Фінанси, облік, контроль та оподаткування: актуальні проблеми та перспективи розвитку»;

– кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання «Автоматизовані системи керування виробництвом смарт-продуктів харчування»;

– кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування «Публічне управління та адміністрування в забезпеченні реалізації цілей сталого розвитку»;

наукові журнали:

«Вісник ДонНУЕТ» № 9(74), 2021 р., «Торгівля і ринок» № 49 (1), 2021 р., «Інтелект. Особистість. Цивілізація» № 1(21), 2021 р., «Обладнання та технології харчових виробництв» № 42, 2021 р. Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

навчальні посібники:

– «Електротехніка» (автори В.П. Хорольський, Ю.М. Коренець);

– «Сучасний менеджмент у схемах і таблицях: Ч.1» (автори Н.С. Іванова, Н.С. Приймак, І.А. Карабаза, І.В. Шаповалова, Ю.Б. Лижник);

– «Автоматизація виробничих процесів харчових технологій» (автори В.П. Хорольський, Ю.М. Коренець).

5. Затверджені результати заліково-екзаменаційних сесій у 2020-2021 н.р.

6. Затверджено звіт ученого секретаря ДонНУЕТ про виконання рішень Вченої ради ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського за червень 2020 – 2021 н.р.

7. Затверджені результати науково-педагогічної діяльності фахових коледжів Університету та стратегії їх розвитку на 2021 – 2025 рр.

8. Затверджені кандидатури здобувачів ВО на отримання іменних та академічних стипендій Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України.

9. Затверджені зміни до правил прийому до ВСП «Краматорський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського» та до ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського»

10. Прийнято рішення про створення наукових шкіл за напрямами: «Наукові основи управління екологічно безпечними технологіями виробництва холоду та його споживання смарт-підприємствами виробниками продуктів харчування» (керівник д.т.н., процесор Хорольський В.П.) та «Інноваційний розвиток індустрії гостинності» (керівник д.е.н., доцент Лохман Н.В.).

11. Затверджені Положення «Про колективне користування приміщеннями, обладнанням та іншим майном» та «Про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти».

12. Розглянуто інші питання.

Університет Туган-Барановського запрошує на навчання

Університет Туган-Барановського запрошує на навчання!

Ви закінчуєте навчання у школі і вагаєтеся з вибором вишу? Університет Туган-Барановського допоможе здобути омріяну престижну професію!

Освітні програми Університету Туган-Барановського:

 • Германські мови та літератури (переклад включно), перша ‒ англійська
 •  Харчові технології
 •  Готельно-ресторанна справа
 •  Менеджмент
 • Міжнародні економічні відносини
 • Облік і оподаткування
 • Економіка
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Маркетинг
 • Туризм
 •  Галузеве машинобудування
 • Енергетичне машинобудування
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Графік роботи Приймальної комісії:

з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 (обідня перерва з 12:30 до 13:00)

Субота, неділя – вихідні дні

 Контактні телефони:

+38 (068) 222 – 60 – 54

+38 (099) 001 – 20 – 84

Більше інформації на vstup.donnuet.edu.ua

В Університеті Туган-Барановського працює освітній Центр «Донбас/Крим-Україна»

Університеті Туган-Барановського нагадує, що з 07 червня по 30 вересня 2021 року в Університеті працює освітній Центр «Донбас/Крим-Україна».

Освітній центр працює для того, щоб здійснити прийом до Університету Туган-Барановського для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є:

 • територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
 • територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення),
 • тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Наголошуємо на тому, що абітурієнти з зазначених територій мають право на прийом до Університету Туган-Барановського для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

Для отримання більш детальної інформації, просимо Вас звернутися до Приймальної комісії Університету Туган-Барановського за контактними телефонами:

 • (068) 222 – 60 – 54
 • (099) 001 – 20 – 84
 • (096) 286 – 90 – 30 (наявний ViberWhatsApp, Телеграм)

Опитування студентів Університету Туган-Барановського «Облік і оподаткування»

Опитування здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування 06.04.2021 – 16.04.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

З огляду на тему опитування і подібність оцінюваних показників, анкета складалася з переліку критеріїв, що респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не задовольняє» до «5» – «повністю задовольняє»).

Зведена таблиця із розподілом відповідей 12 опитаних здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти узагальнено у табл.1.

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Оцініть, будь ласка, навчальне навантаження за запропонованими критеріями…»

з/п

Найменування критерію Оцінка критерію Серед­ня оцінка
1 2 3 4 5
1. Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу:  
1.1. графік організації навчального процесу     4 3 5 4,08
1.2. розклад занять 1 1 3 3 4 3,67
1.3. навчальний план 1   2 4 5 4,00
1.4. індивідуальний план 1   1 5 5 4,08
2. Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження     3 4 5 4,17
3. Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо)   2   3 7 4,25
4. Рівень Вашої обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)   3 4   7 4,42
5. Рівень Вашої обізнаності щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни     2 5 5 4,25
6. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість пар) згідно з Вашим розкладом занять     2 3 7 4,42
7. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять     2 4 6 4,33
8. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять     2 4 6 4,33
9. Оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін     4 3 5 4,08
10. Оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін     3 5 4 4,08
11. Оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін     3 5 4 4,08
12. Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін     3 5 4 4,08
13. Оптимальність термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)     4 4 4 4,00
14. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та термінів здачі щодо видів робіт, які потрібно виконати     2 5 5 4,25
15. Рівень Вашої обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати     2 4 6 4,33

Виходячи з середніх оцінок, опитані здобувачі вищої освіти найвище оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

 1. Рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) – 4,42.
 2. Оптимальність загального навчального навантаження в день (загальна кількість пар) згідно з Вашим розкладом занять – 4,42.
 3. Оптимальність лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять – 4,33.
 4. Оптимальність навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять – 4,33.
 5. Рівень обізнаності щодо порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати – 4,33.

Найнижчу середню оцінку отримав такий аспект навчального навантаження як розклад занять (3,67).

Під час анкетування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, особливу увагу доцільно звернути на  задоволеність кожного респондента аспектами навчання, пов’язаними з навчальним навантаженням.

Наразі можна констатувати, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «5» та «4», однак мають місце у процесі відповіді оцінки  від «1» до «3».

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

 1. Додатково проінформувати здобувачів вищої освіти про наявний перелік інформації, що розміщений на сайті Університету (в тому числі графік навчального процесу, розклад занять) для забезпечення оптимального планування часу з метою своєчасного виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань.
 2. Забезпечити додаткове інформування здобувачів вищої освіти щодо можливостей звертання до представників адміністрації з питань, пов’язаних з навчальним навантаженням (до кого звертатись, з яких питань тощо).

 

Участь викладачів Університету Туган-Барановського у сучасних тренінгових програмах

Викладачі університету Туган-Барановського постійно займаються саморозвитком та підвищенням викладацької майстерності і кваліфікації.

Доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування д.е.н., доцент Університету Туган-Барановського Приймак Н.С. пройшла конкурсний відбір та взяла участь у дводенній тренінговій програмі 15-16 червня 2021 року: “Методи та інструменти співпраці влади і бізнесу для вирішення соціально-економічних проблем”.

Організатори програми – Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE) у партнерстві з Регіональним центром підвищення кваліфікації Київської області (РЦПК КОДА) та при підтримці НАДС. Спікерами заходу виступали провідні експерти і практики у сфері управління й співпраці влади та бізнесу.

Чекаємо абітурієнтів на освітній програмі «Публічне управління та адміністрування» – БУДЕ ЦІКАВО ТА КОРИСНО!!!

Університет Туган-Барановського подорожує #тревелблог

Друзі! Продовжуємо подорожувати та відкривати для себе світ з Університетом Туган-Барановського! Сьогодні розкажемо і покажемо куточок Грузії – Самегрело

Самегрело або Мегрелія – це область на заході Грузії. Обласний центр – місто Зугдіді. Мегрелія складається з трьох частин: щільно забудованих рівнин, менш щільно забудованих передгір’їв і нетронутих будівлями гір.

Що цікавого. Палац Дадіані, що розташований в центрі міста Зугдіді і є головною визначною пам’яткою міста. Раніше цей історичний палац був резиденцією мегрельських князів Дадіані. Дадіані – це древній грузинський аристократичний рід, відомий спорідненістю з Наполеоном Бонапартом. Одна з княгинь Дадіані була дружиною племінника Наполеона Аскіла Мюрата.

Студент Університету Туган-Барановського Гугунава Леван ділиться з нами відео. До речі, короткі відео Університету туган-Барановського можна подивиться в TikTok.

ЗМІ та Університет Туган-Барановського

Нєізвєстна Олена Володимирівна, директор Навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування Університету туган-Барановського дала свій коментар кореспондентам ТРК “Рудана” для програми “Цей день”. Дивимось!

Університет Туган-Барановського інформує: безкоштовний кар’єрний івент для молоді “Career DAY”

Безкоштовний кар’єрний івент для молоді “Career DAY”

📍Дата: 29 червня (сьогодні)
📍Час: 13:00 – 16:00

Продовжуємо серію навчальних івентів “Career DAY”! Цього разу обов’язково розглянемо актуальні теми червня, нові можливості для твого розвитку та навчання, цікаві розмови з представниками різних професій та багато іншого!

Долучайтеся до вебінарів вже сьогодні:

13:00 – 13:50 Пошук власного «Я»

✨14:00 – 14:50 Післякарантинні реалії та можливості працевлаштування

✨15:00 – 15:50 Волонтерський досвід: його переваги

Доступ до івенту за посиланням 📲: Нажмите здесь, чтобы подключиться к собранию

 Освітній проєкт «Нова фабрика»

Унікальний проект «Нова фабрика» створений для амбітних студентів, учасником якого можуть стати всі бажаючі віком від 18 до 23 років, якщо є:

випускниками 11 класу школи або коледжу та наразі вступатимуть на 1 курс
(в ДУЕТ)
студенти 1-2 курсів (в КНУ)

Більше інформації за посиланням: https://novafabryka.org/ або за телефоном 067 675 08 61 📲

 Оплачуване стажування «GoPro»

Програма стажування «GoPro» – унікальна 6-місячна можливість для студентів 2-6 курсів, які мріють почати свою кар’єру на виробництві або у великій компанії.

📲Більше інформації за посиланням: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=439

Працівника Університету Туган-Барановського нагородив мер Кривого Рогу

Нагородження міським головою Кривого Рогу Павловим К. Ю. працівника Університету Туган-Барановського з нагоди Дня молоді

Вітаємо Яковенка Юрія Вячеславовича, асистента кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського з нагородженням почесною грамотою виконавчого комітету Криворізької міської ради в номінації «За вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність та з нагоди Дня молоді» та призначенням стипендії ім. Володимира Бизова.

Дедлайн подачі документів на підготовчі курси в Університеті Туган-Барановського

Університет Туган-Барановського нагадує, що сьогодні, 29 червня 2021, останній день подачі документів на підготовчі курси для молоді з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та населених пунктів на лінії зіткнення.

Термін навчання: з 29.06.2021 по 31.08.2021

Вступ на курси без іспитів.

Навчання безоплатне.

Слухачі отримують щомісячну стипендію.

Надається безоплатне проживання у гуртожитку.

Запрошуємо молодь з ТОТ та населених пунктів на лінії зіткнення на підготовчі курси, що допоможуть підготуватися до навчання в Університеті.

Для молоді з ТОТ та населених пунктів на лінії зіткнення Університет Туган-Барановського пропонує вступ за спрощеною процедурою з можливістю навчатися безкоштовно.