Висновки експертизи

Експертні висновки акредитаційної комісії щодо підготовки фахівців ступеня "БАКАЛАВР" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030505 "Управління персоналом і економіка праці" у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського