Правила прийому іноземців та осіб без громадянства

Правила прийому іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці), які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського осіб може здійснюватися:

  • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
  • упродовж року для навчання на підготовчому відділенні;
  • упродовж року для навчання в аспірантурі.

Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни від 01 липня 2019 року до 11 жовтня 2019 року.

Співбесіда відбувається у термін від 01 липня 2019 року до 25 жовтня 2019 року.

Зарахування на навчання за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору – до 01 листопада 2019 року.

Університет обчислює бали вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти.

ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Для здобуття ступеня бакалавра іноземці приймаються за результатами співбесіди з іноземної мови (англійської, або німецької, або французької) і мови навчання (української мови та літератури).

Для здобуття ступеня магістра іноземці приймаються за результатами вступних випробувань з фаху та з іноземної мови.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування

на навчання вступників з числа іноземців в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського:

Етапи вступної кампанії

І хвиля

ІІ хвиля

Початок прийому заяв та документів

02 січня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

21 січня

2019 року

21 жовтня

2019 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань

21-25 січня 2019 року

до 25 жовтня 2019 року

Термін оприлюднення списків осіб,

рекомендованих до зарахування (не пізніше)

25 січня

2019 року

28 жовтня

2019 року

Термін виконання вступниками з числа

іноземців вимог до зарахування

28 січня

2019 року

30 жовтня

2019 року

Термін зарахування вступників з числа

іноземців на навчання за кошти фізичних

та/або юридичних (не пізніше)

01 березня

2019 року

01 листопада

2019 року

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

Вимоги Університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, Умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань Університету.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до закладів вищої освіти за правилами, передбаченими цими Умовами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного балу, який розраховується як відношення конкурсного балу вступника, визначеного відповідно до пункту 7.8 розділу VII цих Правил прийому, до мінімального конкурсного балу надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого балу використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням Приймальної комісії).

Оцініть матеріал!
(0 голосів)