076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Навчально-науковий інститут економіки та підприємництва

Програма  PhD “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Cпеціальність 076  “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Кваліфікація
Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
4 роки

Рівень
доктор філософії (третій рівень вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність ступеня магістра

Форма навчання
Денна, вечірня, заочна

Профіль програми:
Мета програми
забезпечити підготовку в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності з формуванням загальних та професійних компетентностей, необхідних для виконання оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання наукових знань, підготовку та захист дисертації

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Теоретична підготовка та виконання дослідження (20:80)

Тип програми
Наукова

 

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості фундаментальних наукових досліджень.

Особливості
Широкий перелік поглиблених лекційних курсів. Наявність навчальної педагогічної практики.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Доктор філософії з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності має високий рівень глибинних знань зі спеціальності, загальнонаукові знання, універсальні навички дослідника та мовні компетентності, що дозволяє йому займати наукові посади у підприємствах, установах, організаціях, які здійснюють наукову, науково-технічну діяльність, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України та інших країн світу. Навчання впродовж життя для вдосконалення та підтримання успішності у науковій та іншій (педагогічній) діяльності.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-наукову програму доктора філософії, можуть здобувати другий науковий ступінь наукового рівня вищої освіти – доктора наук.

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, навчальна педагогічна практика, самостійна робота (підготовка статей, презентацій, тез доповідей, дисертації)

Оцінювання
Екзамени, заліки, захист дисертації

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Дослідницька здатність. Компетентності ініціювати та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження, що приводять до отримання нових фундаментальних знань і розуміння сучасних особливостей розвитку світової економіки і підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

2

Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність генерувати нові ідеї, знання, методики для досягнення наукових цілей

3

Абстрактне обґрунтування та моделювання задачі. Здатність визначати відповідні задачі та окреслювати їх таким чином, щоб просувати та трансформувати наукові знання та розуміння

4

Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. Здатність ставитися із повагою до національних та культурних традицій населення інших країн. Демонструвати прихильність та етичність до несхожості та інших культур через особисті лідерські якості та менеджерський стиль

5

Письмова й усна комунікація рідною та іноземною мовами. Здатність спілкуватися із колегами іноземною мовою в усній та письмовій формі, здатність повністю розуміти іншомовні наукові тексти

6

Коммунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися з колегами та представниками інших установ, працювати у мультикультурній команді, представляти інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну лексику та термінологію рідною мовою чи іноземною

7

Якість та етичні зобов’язання. Знання стандартів і типу мислення, необхідних для наукового дослідження та опублікування, включаючи критичну обізнаність та інтелектуальну чесність

Фахові (subject specific competences)

1

Викладацькі здатності. Здатність навчати студентів на практичних та семінарських заняттях

2

Управлінські здатності. Здатність працювати в умовах обмеженого часу та ресурсів, скеровуючи зусилля і об’єднуючи результати різних досліджень, представляючи остаточний результат до визначеного кінцевого терміну, а також здатність мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей

3

Дослідницькі здатності в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Компетентність виконувати оригінальні дослідження з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності і досягати наукових результатів, які створюють нові знання, із звертанням особливої уваги на актуальні задачі/проблеми та використанням новітніх наукових методів

4

Глибокі знання та розуміння. Здатність аналізувати стан та тренди трансформації світової економіки, кон’юнктуру світових, національних і регіональних товарних ринків та ринків послуг, економічні стратегії суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств, ефективність бізнес-процесів, наводити прогнозні оцінки, розробляти бізнес-моделі розвитку підприємств

5

Навички оцінювання. Здатність оцінити стан та особливості розвитку суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності; оцінити конфліктогенний та еволюційно-прогресивний потенціал розвитку ринкового середовища функціонування підприємств

6

Математичні навички. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, математичні моделі та методи для проведення розрахунків щодо ефективності діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності, перевірки висунених гіпотез та теорій

7

Розв’язання проблем. Здатність швидко та ефективно розв’язувати широке коло проблеми, які виникають під час наукової діяльності, шляхом практичного використання комунікаційних навичок, спеціалізованих знань та сучасних технологій

8

Здатності до критики та оцінювання. Компетентність інтерпретувати результати досліджень та брати участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих результатів

Програмні результати навчання
Здатність продемонструвати глибокі знання і розуміння стану, особливостей та тенденцій розвитку світової економіки і підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у даній сфері.
Здатність створювати нові теорії та знання на основі аналізу сучасного стану та особливостей розвитку світової економіки, світових, національних і регіональних товарних ринків та ринків послуг, суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності.
Здатність продемонструвати оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
Здатність об’єднувати (синтезувати) та обговорювати результати досліджень інших науковіців в межах та поза областю дослідження.
Здатність детально розробляти та переконливо презентувати групі кваліфікованих дослідників відповідний добре обґрунтований план дослідження для вирішення важливої задачі, результати проведеного дослідження українською та іноземною мовами.
Здатність провести оригінальне дослідження, що базується на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних документів.
Здатність робити огляд та пошук інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси.
Здатність використовувати сучасні технічні засоби, інформаційно-комунікаційнї технології, прикладне програмне забезпечення у науковій діяльності.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – до 30 кредитів, навчальний рік – до 60 кредитів.

Форми атестації
Виконання та захист дисертації

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

1.1. Цикл загальної підготовки

ОЗП1

Філософія

7

залік, екзамен

ОЗП2

Іноземна мова

8

залік, екзамен

1.2 Цикл професійної підготовки

ОПП1

Психологія та педагогіка вищої школи

4

залік

ОПП2

Дослідження регіональних ринків

6

екзамен

ОПП3

Навчальна педагогічна практика

3

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

28

3 екзамени,         4 заліки              

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Сучасна економічна теорія

6

залік

ВПП2

Альтернативні теорії економічного розвитку та зростання

ВПП3

Управління бізнес-процесами

6

залік

ВПП4

Бізнес-моделі підприємства: розробка і вибір

Загальний обсяг вибіркових компонентів

12

2 заліки

Загальний обсяг освітньої програми

40

3 екзамени,                6 заліків

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)
Детальніше в цій категорії: « 051 Економіка