Навчально-науковий інститут  управління та адміністрування

Магістерська програма  “Маркетинг”
Cпеціальність 075 “Маркетинг”

Кваліфікація
магістр з маркетингу

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати студентам глибокі наукові, спеціалізовані знання з маркетингу з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження в предметній області, розвитком компетентностей, необхідних для викладання та здійснення дослідницької діяльності з широким доступом до працевлаштування і самореалізації у суспільстві

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Міжнародний маркетинг, іноземна мова та наукова підготовка з маркетингу (8:13:79)

Тип програми
Спеціальна

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості маркетингу

Особливості
Програма розвиває перспективи практичної підготовки фахівців у сфері маркетингу з урахуванням розвитку науки, вимог ринку праці, націлює на використання сучасних маркетингових технологій та виконується в активному дослідницько-практичному середовищі

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми господарювання. Магістр з маркетингу має високий рівень науково-практичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє обіймати такі посади: директор департаменту маркетингу, консультант з маркетингу, менеджер з маркетингу, генеральний менеджер, менеджер із збуту, менеджер із зв’язків з громадськістю, мерчендайзер, начальник агентства, начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю), начальник відділу збуту, представник з реклами, рекламіст, рекламний агент, торговець (обслуговування бізнесу та реклами), фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, фахівець з корпоративного управління, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття,  переддипломна практика, індивідуальні науково-дослідні завдання та самостійна робота (підготовка есе, розроблення презентацій, вирішення кейсів та ситуаційних завдань, написання наукових тез доповідей, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Тестування, експрес-опитування, екзамени, заліки, захист практичних завдань та курсових робіт, атестаційний екзамен, захист дипломної роботи

Програмні компетентності


Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати наукову статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій маркетингу для загальної публіки (не фахівців). Здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи формування навичок до викладання

2

Креативність. Здатність генерувати принципово нові ідеї, що дозволяють ефективно здійснювати маркетингову діяльність підприємства, а також вміння аналітичної, експериментальної та асоціативної творчої роботи у сфері маркетингу

3

Критичність та самокритичність. Здатність використовувати наукові терміни, правильно формулювати задачу та робити обґрунтовані висновки, використовувати потрібну інформацію та методологію

4

Комунікаційні навички. Здатність до ефективних комунікацій та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою, у тому числі іноземною. Здатність до комунікаційної взаємодії у господарській діяльності підприємства

5

Здатність до самонавчання. Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, удосконалення професійної діяльності

Фахові (subject specific competences)

1

Інтегративна компетентність. Здатність до інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації підприємств, установ та організацій сфери маркетингу до вимог зовнішнього середовища, розуміння принципів маркетингу та їх зв’язок із бізнес-технологіями та управлінськими знаннями

2

Експериментальні навички. Здатність моделювати, прогнозувати та планувати результати маркетингової діяльності підприємства, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані

3

Дослідницькі навички. Здатність формулювати та обґрунтовувати (розробка презентацій, звітів) нові концептуальні засади маркетингу, систематизувати наукові підходи до розуміння маркетингу, інтерпретувати зміст концепцій

4

Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції

5

Застосування спеціальних знань. Здатність ефективно використати на практиці концепції маркетингу

Програмні результати навчання
Глибокі знання та розуміння рекламного менеджменту, стратегічного управління, маркетингового менеджменту, стратегічного маркетингу, що формують базис для здійснення ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства.
Здатність продемонструвати знання і розуміння специфіки бренд-менеджменту, товарної інноваційної політики, логістичного менеджменту, що дозволить забезпечити сучасний рівень практичної підготовки випускників до професійної діяльності у сфері маркетингу.
Здатність знайти відповідні наукові джерела, робити огляд інформації у спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: наукові журнали, бази даних, онлайн ресурси.
Глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами. Здатність підготувати та успішно захистити дипломну роботу на основі індивідуальних досліджень.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

 

Форми атестації
Атестаційний екзамен з дисциплін: «Стратегічне управління», «Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Логістичний менеджмент», виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Управління якістю

6

екзамен

ОПП2

Товарна інноваційна політика

6

екзамен

ОПП3

Логістичний менеджмент

6

екзамен

ОПП4

Стратегічне управління

6

екзамен

ОПП5

Бренд-менеджмент

7

екзамен

ОПП6

Стратегічний маркетинг

6

екзамен

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

46

6 екзаменів,         1 залік               

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Експертиза товарів

6

залік

ВПП2

Наукова українська мова

ВПП3

Методологія наукових досліджень

5

залік

ВПП4

Управління проектами

ВПП5

Маркетинговий менеджмент

6

залік

ВПП6

Конфліктологія

ВПП7

Іноземна мова(Поглиблений курс)

6

залік

ВПП8

Міжнародний маркетинг

Загальний обсяг вибіркових компонентів

23

4 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Стратегічне управління, Маркетинговий менеджмент, Стратегічний маркетинг, Логістичний менеджмент)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

8 екзаменів,                5 заліків

Детальніше в цій категорії: « 073 Менеджмент