Навчально-науковий інститут  управління та адміністрування

Магістерська програма  “Менеджмент”
Cпеціальність 073 “Менеджмент ”

Кваліфікація
магістр з менеджменту

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
надати студентам глибокі наукові, спеціалізовані знання у сфері менеджменту з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження в предметній області, розвитком компетентностей, необхідних для викладання та здійснення дослідницької діяльності з широким доступом до працевлаштування і самореалізації у суспільстві

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Стратегічне управління, менеджмент організацій та наукова підготовка з менеджменту (8:13:79)

Тип програми
Спеціальна

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості менеджменту
Особливості
Програма розвиває практичну підготовку фахівців у сфері менеджменту з урахуванням розвитку науки, вимог ринку праці, а також надає навичкі використання сучасних маркетингових технологій та виконується в активному дослідницько-практичному середовищі

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми господарювання. Магістр з менеджменту має високий рівень науково-практичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє обіймати такі посади: генеральний менеджер, директор з управління персоналом, економіст з договірних та претензійних робіт, керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, менеджер в оптовій торгівлі, менеджер в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, менеджер з адміністративної діяльності, менеджер з логістики, менеджер з постачання, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, менеджер з маркетингу, менеджер із збуту, менеджер із зв’язків з громадськістю, професіонал з корпоративного управління, фахівець з корпоративного управління, фахівець з методів розширення ринку збуту.

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, переддипломна практика, індивідуальні науково-дослідні завдання та самостійна робота (підготовка есе, розроблення презентацій, вирішення кейсів та ситуаційних завдань, написання наукових тез доповідей, рефератів, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Тестування, експрес-опитування, екзамени, заліки, захист практичних завдань та курсових робіт, атестаційний екзамен, захист дипломної роботи

Програмні компетентності

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Популяризаційні навички. Здатність провести усну презентацію та написати наукову статтю за результатами проведених досліджень, а також щодо сучасних концепцій менеджменту для загальної публіки (не фахівців). Здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи формування навичок до викладання

2

Засвоєння базових знань з професії. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів на мега-, макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях, а також здатність виконувати професійну діяльність відповідно до стандартів якості і володіти засобами їх впровадження

3

Критичність та самокритичність. Здатність використовувати наукові терміни, правильно формулювати задачу та робити обґрунтовані висновки, використовувати потрібну інформацію та методологію

4

Комунікаційні навички. Здатність до ефективних комунікацій та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою, у тому числі іноземною. Здатність до комунікаційної взаємодії у господарській діяльності підприємства

5

Здатність до самоорганізації. Проведення аудиту, організація та розробка стратегічних планів (стратегічний аналіз проблем, робота над проектами), прийняття управлінських рішень за результатами планування та контролю, використовуючи концепції, методи та засоби (бенчмаркінг, TQM)

Фахові (subject specific competences)

1

Інтегративна компетентність. Здатність до інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного використання в умовах швидкої адаптації підприємств, установ та організацій сфери менеджменту до вимог зовнішнього середовища, розуміння принципів менеджменту та їх зв’язок із бізнес-технологіями та управлінськими знаннями

2

Експериментальні навички. Здатність моделювати, прогнозувати та планувати результати маркетингової діяльності підприємства, а також описувати, аналізувати та критично оцінювати експериментальні дані

3

Дослідницькі навички. Здатність формулювати та обґрунтовувати (розробка презентацій, звітів) нові концептуальні засади менеджменту, систематизувати наукові підходи до розуміння сутності менеджменту, інтерпретувати зміст концепцій

4

Викладацькі навички. Здатність аналізувати шляхи, якими викладацькі навички використовуються на практиці, ефективно застосовуючи основні педагогічні концепції

5

Застосування спеціальних знань. Здатність ефективно використати на практиці уміння та навички з організації, управління, контролю та регулювання діяльністю підприємства

6

Глибокі знання та розуміння. Володіння сучасними методами та технологіями управління персоналом (організація професійної орієнтації та адаптації персоналу); знання трудового законодавства та застосування його норм на практиці, здатність забезпечувати безпечні умови праці, економічну та інформаційну безпеку персоналу, дотримуватися вимог психології, ергономіки та естетики праці

Програмні результати навчання
Глибокі знання та розуміння менеджменту організацій, публічного адміністрування, стратегічного управління, що формують базис для здійснення ефективного стратегічного та тактичного управління діяльністю підприємства.
Здатність продемонструвати знання і розуміння специфіки управління якістю, корпоративного управління, маркетингового менеджменту, стратегічного маркетингу, що дозволить забезпечити сучасний рівень практичної підготовки випускників до професійної діяльності  у сфері менеджменту.
Здатність знайти відповідні наукові джерела, робити огляд інформації у спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: наукові журнали, бази даних, онлайн ресурси.
Глибоке уявлення про те, як науковий аналіз та рішення задач можуть бути використані для конкретних навчальних програм та поза їх межами. Здатність підготувати та успішно захистити дипломну роботу на основі індивідуальних досліджень.

Модулярізація програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний екзамен з дисциплін: «Стратегічне управління», «Менеджмент організацій», «Стратегічний маркетинг», «Логістичний менеджмент». Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Управління якістю

6

екзамен

ОПП2

Менеджмент організацій

6

екзамен

ОПП3

Публічне адміністрування

6

екзамен

ОПП4

Стратегічне управління

6

екзамен, курсова робота

ОПП5

Корпоративне управління

7

екзамен

ОПП6

Стратегічний маркетинг

6

екзамен            

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

46

6 екзаменів,         1 залік,                        1 курсова робота

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

6

екзамен

ВПП2

Наукова українська мова

ВПП3

Логістичний менеджмент

5

залік

ВПП4

Управління проектами

ВПП5

Маркетинговий менеджмент

6

залік

ВПП6

Управління змінами

ВПП7

Методологія наукових досліджень

6

залік

ВПП8

Фінансовий менеджмент

Загальний обсяг вибіркових компонентів

23

1 екзамен,                 3 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Стратегічне управління, Менеджмент організацій, Стратегічний маркетинг, Логістичний менеджмент)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

9 екзаменів,                4 заліки,              1 курсова робота