Навчально-науковий інститут управління та адміністрування

Магістерська програма “Облік і оподаткування”
Cпеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Кваліфікація
магістр з обліку і оподаткування

Тип диплома
одиничний

Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС

Нормативний термін навчання
1,5 роки

Рівень
магістр (другий цикл вищої освіти)

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
Наявність  ступеня бакалавра

Форма навчання
Денна, заочна

Профіль програми:
Мета програми
формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі теоретичної та прикладної підготовки за обраною спеціальністю, що направлені на здобуття студентом навиків для практичної діяльності та здійснення наукових досліджень в сфері обліку і оподаткування

Характеристика програми (програмні області, які формують основу програми)
Економіка та менеджмент, професійна та наукова підготовка з обліку та оподаткування (20:80)

Тип програми
Спеціальна

 

Орієнтація програми
Освітньо-наукова програма з академічною орієнтацією на сучасні особливості обліку та оподаткування

Особливості
Програма дає можливість отримати поглиблені знання з обліку, аудиту та оподаткування у відповідності до міжнародних стандартів, містить практичну підготовку з організації бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві. Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування випускників)
Магістр з обліку і оподаткування   має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: головного бухгалтера, фінансового директора, економічного радника, аудитора, судово-бухгалтерського експерта, консультанта з економічних питань та фінансово-економічної безпеки, спеціаліста державної служби. Компетенції випускника-магістра з професійного спрямування «Облік і оподаткування» дозволяють йому працювати у науково-дослідних установах, в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

Подальше навчання
Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра, можуть продовжувати навчання в аспірантурі

Викладання та навчання
Лекції, семінарські заняття, тренінги, переддипломна практика, самостійна робота (підготовка есе, презентацій, рефератів, наукових тез та статей, курсових робіт, дипломної роботи)

Оцінювання
Письмові екзамени, заліки, захист практики, курсових робіт, атестаційний екзамен, захист дипломної роботи

Програмні компетентності  

Компетентності

Загальні (generic competences, transferable skills)

1

Соціально-особистісні.Проява ініціативності, врахування професійної етики в процесі прийняття рішень

2

Загальнонаукові.Інноваційність мислення, глибина розуму, логічність передачі інформації, уміння доводити та спростовувати свою думку, уміння оцінювати ідеї інших науковців, високий рівень абстрактно-теоретичного мислення, наукової інтуїції, уміння оперувати методологією наукового апарату (проблема, ідея, мета, завдання; об’єкт, предмет, гіпотеза дослідження)  

3

Інструментальні.Уміння знаходити нове в явищах, виявляти в них невідомі зв’язки й закономірності, що потребує, передусім, загальної культури та високої фахової підготовки, певного досвіду й спеціальних знань і вмінь, зокрема саме в дослідницькій роботі, розвиток свого загальнокультурного і професійного рівня, самостійне набуття й використання новітніх знань і умінь.

4

Особистісно-етичні.Здатністьвизначення системи норм, правил і критеріїв професійної етики в усіх видах професійної діяльності, що регулюють відносини між членами професійного колективу підприємства, захищають їх людську цінність і гідність, підтримують якість професійної діяльності фахівців, честь їх професії, створюють професійну культуру колективу. Уміння володіти основами побутового та ділового спілкування як звичайного, так і з застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних інформаційних та комунікаційних технологій

5

Навички популяризації.Здатність спілкуватися із неспеціалістами, включаючи формування навичок до викладання

6

Комунікативна здатність.Здатність ефективно спілкуватися, надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у тому числі іноземною.

Фахові (subject specific competences)

1

Загально-професійні.Уміння, навички і здатність виявляти та формулювати проблеми, визначати об’єкт і предмет дослідження, формулювати мету та гіпотезу дослідження, визначати основні поняття

2

Спеціалізовано-професійні.Здатність опанування методів збирання даних відповідно до гіпотез, створення масивів емпіричних даних, опрацювання різноманітних джерел, повідомлень тощо

3

Організаційні. Умінняорганізувати та забезпечити професійну діяльність в колективі; уміння формулювати і делегувати професійні завдання; уміння взаємодіяти з іншими особами для досягнення прийнятних рішень у професійних питаннях

4

Планово-економічні. Уміння прогнозувати економічні процесі у сфері грошових, фінансових і кредитних відносин; організовувати процеси формування і використання бюджетів (кошторисів) різних рівнів;  забезпечувати порядок фінансового планування, обліку і звітності на підприємствах, в організаціях і установах

5

Обліково-аналітичні. Здатність здійснюватианалітичну обробку фінансової звітності з метою оцінки ефективності функціонування економічних об’єктів; аналізувати результати фінансової діяльності; визначати пріоритети в умовах обмежених ресурсів; розв’язувати нестандартні облікові та фінансові задачі

6

Контрольні. Здатністьздійснювати контроль за використанням коштів, за обчисленням та сплатою податків і платежів, за дотриманням правил надання фінансових послуг, проведення ревізій, фінансового аудиту, за дотриманням правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог

7.

Науково-дослідні. Умінняпроводити дослідження з вивчення обліково-аналітичних операцій, зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; основних факторів, що формують міжнародні стандарти обліку та аудиту; наукових основ організації виробництва і праці бухгалтерів, здійснювати аналіз результатів дослідження та розроблювати рекомендації щодо їх упровадження

Програмні результати навчання
Знання сучасних уявлень про виконання проектних, організаційних, контрольних, методичних та технологічних функцій, вирішуючи при цьому питання визначення облікової політики підприємств і бюджетних установ, організації роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера.
Знання  базових уявлень з організації облікових робіт, бухгалтерської звітності, внутрішньогосподарського контролю, сучасних уявлень з організації роботи сектору оподаткування, старшого економіста на відповідній ділянці; впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.
Знання базових уявлень про здійснення підбору і критичного огляду літературних джерел, різних точок зору, розроблення особистої наукової позиції з визначеної тематики; узагальнення результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику господарювання.
Здатність використовувати професійно-профільні знання у галузі обчислення податків, оформлення відповідної документації, складання бухгалтерської звітності; планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, підготовки аудиторського заключення, організації та надання консультаційних послуг.
Володіння навиками педагогічної роботи у сфері викладення дисциплін з обліку, аналізу і оподаткування, організації навчальної, виховної і науково-дослідної роботи, удосконалення процесу навчання.
Володіння навиками методично-наукових досліджень у сфері обліку, аналізу і оподаткування, впровадження наукових досліджень з проблем обліку, аналізу і оподаткування в практику господарювання підприємств і бюджетних установ.
Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту і оподаткування, застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової політики підприємств і бюджетних установ, складання звітності, здійснення облікових процесів.
Здатність аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремих напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, контролювати стан і достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, позаоборотних і оборотних активів, проводити ревізію виробничої та господарської діяльності підприємств і бюджетних установ; організовувати і надавати консультаційні послуги, роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.
Модулярізація   програми
Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 3 кредитів).
Одному кредиту ЕКТС відповідають 30 год. загального навчального навантаження студента. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 60 кредитів.

Форми атестації
Атестаційний  екзамен з дисциплін: «Організація бухгалтерського обліку в управлінні підприємством», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Стратегічний аналіз», «Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами». Виконання та захист дипломної роботи.

Перелік компонентів освітньо-професійної програми


Код

Компоненти

Кількість кредитів

Форма контролю

1

2

3

4

I. Обовязкові компоненти

Цикл професійної підготовки

ОПП1

Організація обліку

6

екзамен

ОПП2

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

6

екзамен

ОПП3

Облік зовнішньоекономічної діяльності

6

екзамен

ОПП4

Фінансово-інвестиційний аналіз

6

екзамен

ОПП5

Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами

6

екзамен

ОПП6

Облік і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в Україні

6

екзамен

ОПП7

Переддипломна  виробнича практика

9

залік

Загальний обсяг обовязкових компонентів

45

6 екзаменів,         1 залік                

IІ. Вибіркові компоненти

Цикл професійної підготовки

ВПП1

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств

6

екзамен

ВПП2

Наукова українська мова

ВПП3

Методологія наукових досліджень

6

залік

ВПП4

Фіскальний менеджмент

ВПП5

Організація податкової роботи

6

залік

ВПП6

Іноземна мова (Поглиблений курс)

ВПП7

Бухгалтерський облік в управлінні  підприємством

6

екзамен

ВПП8

Фінансовий ризик менеджмент (викладається англійською мовою)

Загальний обсяг вибіркових компонентів

24

2 екзамени,               2 заліки

Атестація

Атестаційний екзамен (Організація обліку, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Фінансовий аналіз, Організація і методика аудиту за міжнародними стандартами)

1,5

екзамен

Виконання та захист дипломної роботи

19,5

екзамен

Загальний обсяг освітньої програми

90

10 екзаменів,                3 заліки